โพสเมื่อ 06/07/2017 เวลา 2:35 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1139

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

วิศวะ มข 1

 

จำนวนที่รับ

           - สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 128 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (โครงการ สสวท.) หรือ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ มีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

           - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เช่น เคยเข้าร่วมค่ายหรือการแข่งขันประกวดดังนี้

             การประกวดแข่งขันทางทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด

             การประกวดแข่งขันทักษะอื่น ๆ เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรม ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด

             การประกวดแข่งขันทักษะทางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด

             การได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายทักษะพิเศษ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน(JSTP)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - การสอบสัมภาษณ์ และ การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมในห้องปฏิบัติการ

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

           - Website : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่

 

P'Dome