โพสเมื่อ 01/10/2016 เวลา 1:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3029

โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทุนการศึกษา ผ่านรับตรง โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

เพชร มศก 1

 

จำนวนที่รับ

           – รับสาขาวิชาละไม่เกิน 10 คนใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษา ม. 6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์

           – เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              ถ้ากำลังศึกษา ม.6 คะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00แต่ถ้าสำเร็จการศึกษา ม.6 คะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

              เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ ศูนย์ขยายผล สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

              เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัล ที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

              เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โปรแกรม ซอฟแวร์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ

              เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยูในหองเรียนวิทยาศาสตร หรือ สำเร็จการศึกษาจากหองเรียนวิทยาศาสตร ของโรงเรียน วิทยาศาสตร หรือ โรงเรียนในโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร (สสวท. สพฐ. และ วมว.) ถ้ากำลังศึกษา ม.6 คะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00แต่ถ้าสำเร็จการศึกษา ม.6 คะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ 9 วิชาสามัญของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ จำนวน 5 วิชา คือ รหัส 29 ภาษาอังกฤษ รหัส 39 คณิตศาสตร์ รหัส 49 ฟิสิกส์ รหัส 59 เคมี และ รหัส 69 ชีววิทยา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดย กำหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ำหนักของคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา เป็น 100 % ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ (ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบทั้ง 5 วิชาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครและจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)

เพชร มศก 2

 

 

พี่โดมนะน้อง

           – โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

           – ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิกที่นี่  

           – Website : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………………..

 

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-2

 

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทุนการศึกษา ผ่านรับตรง โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

จำนวนที่รับ

           – จำนวน 50 คน รับสาขาวิชาละ 5 คนใน 10 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ของสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

           – เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              เป็นนักเรียนที่ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

              เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับวุฒิบัตรจากค่ายอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ ศูนย์ขยายผล สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

              เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัล ที่ 1 ที่ 2 หรือที่ 3 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ

              เป็นนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงาน หรือสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม โปรแกรม ซอฟแวร์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ 9 วิชาสามัญของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะใช้คะแนนจากการสอบวิชาสามัญ จำนวน 5 วิชา คือ รหัส 29 ภาษาอังกฤษ รหัส 39 คณิตศาสตร์ รหัส 49 ฟิสิกส์ รหัส 59 เคมี และ รหัส 69 ชีววิทยา เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดย กำหนดสัดส่วนในการคิดค่าน้ำหนักของคะแนนวิชาสามัญ 5 วิชา เป็น 100 % ดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้ (ผู้สมัครที่มีคะแนนไม่ครบทั้ง 5 วิชาดังกล่าวจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สมัครและจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)

โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560

 

 

พี่โดมนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่ 

           – ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิกที่นี่  

           – Website : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิกที่นี่ 

 

P'Dome