โพสเมื่อ 04/12/2013 เวลา 3:15 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 34756

ศธ.ปรับสัดส่วน ONET ถ่วง GPAX ปีการศึกษา 2558 ใหม่

 

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดลอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร สพฐ. พ.ศ.2551 ดังนี้

           – ให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ ให้ใช้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดลอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร สพฐ. พ.ศ.2551 ฉบับวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 แทน

         – ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ให้ใช้ ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPAX) : ผลการสอบ O-NET ในสัดส่วน 70 : 30

 

ประกาศ ศธ

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

            วันที่ 4 ธันวาคม 2556 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้

           – ปีการศึกษา 2557 ให้ใช้ ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPAX) : ผลการสอบ O-NET ในสัดส่วน 70 : 30

           – ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ให้ใช้ ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPAX) : ผลการสอบ O-NET ในสัดส่วน 50 : 50

 

ภาพจาก : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

onet1

 

พี่โดม #แนะน้อง

           – ONET องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน … ไม่ได้เป็นเกณฑ์ในการจบช่วงชั้นแต่อย่างใด

            กรกฎาคม 2555 – นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ในขณะนั้น ได้เคยเปิดเผยข้อมูลไว้ว่า หลังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกประกาศเรื่องการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย โดยจะใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และคะแนนโอเน็ต สัดส่วน 80 : 20 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไปนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอทำความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง ว่าประกาศ ศธ. ดังกล่าวระบุชัดเจนว่า โอเน็ตไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการจบช่วงชั้น แต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน

           – อย่างไรก็ตาม GPAX ที่ได้จากการนำคะแนน ONET มาถ่วงดังกล่าว จะไม่ถูกนำมาใช้ใน การสมัครรับตรง หรือ การสมัครแอดมิชชัน ของนักเรียนชั้น ม.6 แต่อย่างใด

            สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้จัดทำเอกสารเผยเพร่ เรื่อง ถามตอบ Admissions กลาง โดยในคำถามข้อที่ 5 ที่ถามว่า “GPAXทีใช้ในแอดมิชชันกลาง เป็น GPAX ทีใช้ O-NET ถ่วง หรือ GPAX ทีนักเรียนได้จริง?” สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ชี้แจงคำตอบไว้ว่า “ใช้ GPAX ทีนักเรียนได้จริง”

 

 

P'Dome