โพสเมื่อ 26/04/2018 เวลา 12:20 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1066

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561

 

            มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           เปิดรับ 15 คณะ จำนวน 1,744 คน

           – คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           – คณะวิทยาศาสตร์

           – คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – คณะพยาบาลศาสตร์

           – คณะเภสัชศาสตร์

           – คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

           – คณะสหเวชศาสตร์

           – คณะสาธารณสุขศาสตร์

           – คณะนิติศาสตร์

           – คณะมนุษยศาสตร์

           – คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

           – คณะศึกษาศาสตร์

           – คณะสังคมศาสตร์

           – วิทยาลัยนานาชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

            –  กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

            – กำหนด แผนการเรียน ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน)

           – คะแนนสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

           – คะแนนสอบ O-NET

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ (อัปเดต ณ วันที่ 26 เมษายน 2561)

           – Website : หน่วยรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกที่นี่ 

           – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome