โพสเมื่อ 31/12/2016 เวลา 1:05 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 32689

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2560

 

              วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ รับสมัครคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2560  มีรายละเอียดดังนี้  

 

กำหนดการคัดเลือก

            - รับสมัครออนไลน์ : วันที่ 1 มกราคม 2560 – วันที่ 10 เมษายน 2560

            - ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 มกราคม 2560 – วันที่ 18 เมษายน 2560

            - กรอกคะแนนวิชาการ : วันที่ 11 – 24 เมษายน 2560

            - การส่งหลักฐานการสมัคร : ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

            - ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ : วันที่23 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น.

            - กำหนดทดสอบสุขภาพจิต : วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.00 น.

            - กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ  : วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2559

            - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.

 

จำนวนที่รับ

            - ทุนส่วนตัว กองทัพเรือ จำนวน 60 คน

            - ทุนส่วนตัว มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ/หรือ ทุนส่วนตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - กำลังศึกษา ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

           - เป็นสตรีโสด อายุ 17-20 ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540-2543) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 

           - บิดา มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ สำหรับผู้สมัครที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย

           - น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 65  กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) คิดเป็นค่านำหนัก 20%

            - ผลคะแนน O-NET ระหว่าง ปีการศึกษา 2558 (สอบ ก.พ. 2559) – ปีการศึกษา 2559 (สอบ ก.พ. 2560) คิดเป็นค่านำหนัก 30%

            - ผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป (คะแนนครั้งที่ดีที่สุด ระหว่างครั้งที่ 1/2559 – 2/2560) คิดเป็นค่านำหนัก 20%

            - ผลคะแนน PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (คะแนนครั้งที่ดีที่สุด ระหว่างครั้งที่ 1/2559 – 2/2560) คิดเป็นค่านำหนัก 30%

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวนโหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

           - Website : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ คลิกที่นี่

 

P'Dome