โพสเมื่อ 29/12/2017 เวลา 2:31 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2654

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2561

 

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2561

 

          วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - รับสมัครออนไลน์: วันที่ 2 มกราคม 2561 – วันที่ 17 เมษายน 2561

            - ชำระเงินค่าสมัคร: วันที่ 2 มกราคม 2561 – วันที่ 18 เมษายน 2561

            - ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์: วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

            - การทดสอบบุคลิกภาพและการทดสอบ Aptitude test: วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

            - การตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(วิ่งระยะทาง 800 เมตร)วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

            - การสอบสัมภาษณ์วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

            - ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก: วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

            - รายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก: วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

จำนวนที่รับ

           - ทุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 คน

           - ทุนส่วนตัว จำนวน 75 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 15 คน เพศหญิง จำนวน 60 คน

           - ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

           - มีสถานภาพโสด อายุ 18-25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร (ผู้สมัครที่เกิด วันที่ 6 สิงหาคม 2536 – วันที่ 6 สิงหาคม 2543)

           - มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตาม ผนวก ก ในระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

           - ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในปีการศึกษา 2558 , 2559 และ 2560 โดยมีคะแนน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน

              กรณีไม่มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในปีการศึกษา 2558-2560 ให้ใช้ ผลคะแนนทดสอบ 9 วิชาสามัญ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โดยมีคะแนน คณิตศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน

           - ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ครั้งที่ 2/2559 – 2561

           - ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT) ใช้ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 – 2561

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           - Website : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คลิกที่นี่ 

 

P'Dome