โพสเมื่อ 05/01/2017 เวลา 6:36 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 7740

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2560

 

            วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            – รับสมัครออนไลน์ : วันที่ 9 มกราคม 2560 – วันที่ 23 เมษายน 2560

            – ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 9 มกราคม 2560 – วันที่ 24 เมษายน 2560

            – ประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการการและรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคคลิกภาพ ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

            – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 มิถุนายน 2560

            – รายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก : วันที่ 19 มิถุนายน 2560

 

จำนวนที่รับ

           – ทุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 คน

           – ทุนส่วนตัว จำนวน 75 คน แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน 15 คน เพศหญิง จำนวน 60 คน

           – ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยศาสตร์-คณิตศาสตร์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

           – มีสถานภาพโสด อายุ 18-25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร (ผู้สมัครที่เกิด 7 สิงหาคม 2535-7 สิงหาคม 2542)

           – มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร มีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตาม ผนวก ก ในระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

           – ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร บิดาหรือมารดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในปีการศึกษา 2557 , 2558 และ 2559 โดยมีคะแนน คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน คิดเป็นค่านำหนัก 50%

              กรณีไม่มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET) ในปีการศึกษา 2557-2559 ให้ใช้ ผลคะแนนทดสอบ 9 วิชาสามัญ ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โดยมีคะแนน คณิตศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ไม่ต่ำกว่าวิชาละ 30 คะแนน

           – ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ครั้งที่ 2/2558 – 2/2560 คิดเป็นค่านำหนัก 30%

           – ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT) ใช้ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 – 2/2560 คิดเป็นค่านำหนัก 20%

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           – Website : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คลิกที่นี่ 

 

P'Dome