โพสเมื่อ 29/12/2017 เวลา 1:56 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2269

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2561

 

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2561

 

            วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

           - รับสมัคร วันที่ 2 มกราคม 2561 – วันที่ 8 เมษายน 2561 

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

           - การทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

           - ตรวจสอบหลักฐานฉบับจริง สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

          - ประกาศผลการคัดเลือกทุนกองทัพอากาศ และทุนส่วนตัว และบุคคลสำรอง วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 

จำนวนที่รับ

           - ทุนกองทัพอากาศ เพศหญิง จำนวน 30 คน เพศชาย จำนวน 6 คน

           - ทุนส่วนตัว เพศหญิง จำนวน 20 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - กำลังศึกษา ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต

           - สตรีโสดหรือชายโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี (ผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539-2544)

           - มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่าหรือตาหรือยายมิใช่ สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่าบิดา มารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหาร ประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

           - สำหรับเพศหญิง ส่วนสงูไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 17.5- 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำ กว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) 19- 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            - คะแนนวิชาการ คิดเป็นค่านำหนัก 80%

               ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)  

               ผลคะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และเฉพาะคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ  จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

               ผลคะแนน GAT ความถนัดทั่วไป (คะแนนครั้งที่ดีที่สุด ระหว่างครั้งที่ 1/2560 – 2561)

               ผลคะแนน PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  (คะแนนครั้งที่ดีที่สุด ระหว่างครั้งที่ 1/2560 – 2561)

            - คะแนนการทดสอบความถนัด คิดเป็นค่านำหนัก 10%

            - คะแนนสัมภาษณ์ คิดเป็นค่านำหนัก 10%

            - การตรวจร่างกาย การทดสอบวิภาววิสัยและจิตวิทยา พิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่   

           - เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   

           - Website : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คลิกที่นี่    

           - Facebook : วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คลิกที่นี่   

 

P'Dome