โพสเมื่อ 12/03/2014 เวลา 1:06 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 36053

คณะและมหาวิทยาลัยที่ใช้ PAT 7 แต่ไม่รับ PAT บาลี

 

โค้ด_2_14

 

           เป็นข้อสงสัยที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากคำถามหนึ่งในช่วงรับสมัคร GAT/PAT คือ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี เนื่องจากมีน้องๆต้องการจะเลือกหรือสมัคร รูปแบบพื้นฐานศิลปศาสตร์ ที่ใช้ PAT 7 ในการคัดเลือก ในคณะดังต่อไปนี้

           – การท่องเที่ยวและการโรงแรม

           – ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

           – นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์

           – อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์

           – รัฐศาสตร์

           – สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

           – นิติศาสตร์

           – สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

           แต่ติดปัญหาตรงที่ ไม่เคยเรียนภาษาต่างประเทศ ทั้ง ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ มาก่อน น้องๆหลายคนจึงตัดสินใจว่า จะสมัคร PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี ด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อเทียบกับภาษาต่างประเทศอื่นๆแล้ว PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี ดูเหมือนจะง่ายกว่า เพราะ โจทย์ถามเป็นภาษาไทย

 

 

ตัวอย่างข้อสอบ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

20131002233955

 

           อย่างไรก็ตาม พี่โดม มีคำเตือน!!! ถึง น้องๆ ที่ต้องใช้ PAT7 ในการคัดเลือก คือ บางคณะ บางมหาวิทยาลัย ที่ใช้ PAT7 ในการคัดเลือก จะไม่รับพิจารณา PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

 

มีคณะ/มหาวิทยาลัยอะไรบ้าง มาเช็คกันเลย!!!

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           – คณะนิติศาสตร์

           – คณะนิเทศศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

           – คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาสเปน

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

           – คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

           – วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ

           – วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก

           – วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ

           – วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

           – คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

           – คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

           – คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

           – คณะนิติศาสตร์

           – คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง

           – คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

           – คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

           – คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

           – คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (เริ่ม แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559)

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           – คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ

           – คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ 4 ปี) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

           – คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           – คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 

P'Dome