โพสเมื่อ 18/12/2016 เวลา 3:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 115246

เกาะติด! การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

16831636_1607511915943591_855750606_n

 

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 1/2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แถลงข้อมูล การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

 

16831865_1210870722302110_3516940824994179053_n

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

timeline-mxv-61

 

 

          วันที่ 21 ธันวาคม 2559  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ออกเอกสารแถลงข่าวเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้

timeline-mxv-61-2

timeline-mxv-61-3

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

เกาะติด! การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

           วันที่ 18 ธันวาคม 2559 การประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ครั้งที่ 6/2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากที่ได้มีการแถลงข่าวที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า การคัดเลือกระบบใหม่ จะมี 5 รอบ คือ 1.การรับนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) โดยไม่มีการสอบคัดเลือก 2.ระบบโควตาหรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง(จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561) 3.ระบบเคลียริ่งเฮาส์(รอบที่ 1) 4.ระบบเคลียริ่งเฮาส์(รอบที่ 2) 5.รับตรงอิสระ ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้ง มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา ต่าง ๆ สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เอง โดย นักเรียนมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการกั๊กที่นั่ง ทั้งนี้โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ) มาเข้าร่วมด้วยนั้น 

           ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร ได้รายงานแนวทางดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ทปอ. สนับสนุนให้มีการปรับการดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียนและผู้ปกครอง โดยระบบใหม่จะทำให้เกิดความเสมอภาค เพราะนักเรียนทุกคนจะมีเพียง 1 สิทธิ์  1 ที่นั่งเท่าเทียมกัน  แตกต่างจากการคัดเลือกที่ผ่านมา ที่นักเรียนถือได้หลายสิทธิ์ เด็กรวยเด็กจนมีสิทธิ์ไม่เท่ากัน และเป็นภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครอง ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. ทุกแห่ง เข้าร่วมระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

            ศ.คลีนิก ดร.นพ.อุดม คชินทร กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะและเป็นห่วงถึงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ) เข้าร่วมและต้องใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน ซึ่งแต่เดิมมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มมีการใช้ข้อสอบแตกต่างกัน และข้อสอบเดิมของ ทปอ. ที่ใช้อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร. ) ดังนั้น ที่ประชุมได้เสนอให้มีการบูรณาการข้อสอบกลางให้เหมาะสมกับทุกมหาวิทยาลัย และได้มอบหมายให้ทางคณะทำงานศึกษาแอดมิชชันฟอรัมไปหารือร่วมกับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร. ) ในการจัดทำข้อสอบกลางร่วมกันต่อไป

            การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2561 ยังคงหลักการ คือ การวางระบบคัดเลือกใหม่ 5 รอบ และต้องเป็นระบบคัดเลือกที่ให้นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธิ์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้ 1 ที่นั่งเท่านั้น แต่การใช้ข้อสอบกลางอย่างที่ได้ประกาศไว้ในตอนแรกคงไม่สามารถดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากต้องมีการบูรณาการข้อสอบกลางให้เหมาะสมกับบริบท ทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ) ซึ่งต้องใช้เวลาและวิเคราะห์ข้อสอบให้ถี่ถ้วน ดังนั้น ปีการศึกษา 2561 จึงเป็นการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้เองโดยมหาวิทยาลัยจัดสอบหรือใช้คะแนนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เช่น O-NET , GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ  แต่จะต้องจัดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ภายหลังนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ส่วนการคัดเลือกระบบใหม่ 5 รอบ ที่จะใช้การบูรณาการข้อสอบกลาง จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป” 

            ด้าน ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะเลขานุการ ทปอ. กล่าวว่า ทปอ.ได้กำหนดกรอบเวลาให้คณะทำงานศึกษาแอดมิชชันฟอรัมของ ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร. ) เร่งดำเนินการวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางของข้อสอบที่จะใช้เป็นข้อสอบกลางมานำเสนอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ สาเหตุที่ ทปอ. ต้องเลื่อนการคัดเลือกระบบใหม่ที่ใช้การบูรณาการข้อสอบกลาง ในปีการศึกษา 2562 นั้น นอกจากต้องการบูรณาการข้อสอบเพื่อให้เหมาะสมกับทุกบริบทของมหาวิทยาลัยที่เข้าแล้ว ทปอ. เกรงว่าหากนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เด็กอาจไม่มีความพร้อม และมีเวลาเตรียมตัวน้อยเกินไป

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

เกาะติด! การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

          วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลัง การประชุมร่วมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยที่ประชุมมีมติเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระบบใหม่ร่วมกัน โดยยึดหลัก นักเรียนมีสิทธิ์ที่เลือกเรียนตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนักเรียนได้เช่นกัน

           ศ.ดร.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวว่า การคัดเลือกระบบใหม่ จะมี 5 รอบ ดังนี้

            1.การรับโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ของนักเรียน โดยไม่มีการสอบคัดเลือก

            2.ระบบโควตา หรือ รับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง(จัดสอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561)

            3.ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 

            4.ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 2 

            5.รับตรงอิสระ ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้เอง รวมทั้ง มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา ต่าง ๆ สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เอง

            โดย นักเรียนมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดการกั๊กที่นั่งเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) จะเข้าร่วมดำเนินการคัดเลือกทุกระบบตามที่กำหนด ส่วน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) จะเข้าร่วมเฉพาะ การรับโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ของนักเรียน โดยไม่มีการสอบคัดเลือก, ระบบโควตา หรือ รับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง, ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 และรับตรงอิสระเท่านั้น ด้าน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) จะเข้าร่วมทุกระบบ ยกเว้น ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 2  

           ส่วนระยะเวลาในการจัดสอบจะหารือกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป และจะประกาศให้นักเรียนได้ทราบล่วงหน้า ก่อนเดือนตุลาคม 2560 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะออกเป็นประกาศกระทรวงเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการตามแนวปฎิบัติที่ชัดเจน

 

P'Dome