โพสเมื่อ 20/03/2018 เวลา 6:06 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 43101

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) และบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ.2566 

 

กำหนดการคัดเลือก

          – รับสมัครออนไลน์ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป – วันที่ 25  พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น. ที่ https://muakru.thaijobjob.com

          – ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทย : วันที่ 19-26 พฤษภาคม 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

          – ส่งเอกสารการสมัครไปที่ สกอ. : วันที่ 19-26พฤษภาคม 2561

          – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและประกาศกำหนดการ สถานที่รายงานตัว : วันที่ 8 มิถุนายน 2561

          – ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเข้ารายงานตัว  : ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

          – ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยืนยันสิทธิ์ในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 3.5 ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ ของ ทปอ. : วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561

 

จำนวนที่รับ

          อัตราบรรจุทั้งหมด 2,244 คน

          – จำแนกตามสังกัดดังนี้

             สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เช่น สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

             สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เช่น วิทยาลัยหรือสถานศึกษา

             สังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น พื้นที่กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร

             สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เช่น สำนักงาน กศน.จังหวัด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          – เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX 6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00

          – เป็นผู้มี ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ตรงกับ พื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนด(สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา(สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา(สพม.) /วิทยาลัยหรือสถานศึกษาสังกัด สอศ./สำนักงาน กศน.จังหวัด/พื้นที่กลุ่มเขตที่จะบรรจุในกรุงเทพมหานคร) นับถึงวันเริ่มรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

             การเลือกภูมิลำเนาในการสมัคร ผู้สมัครเลือกใช้สิทธิ์ของ ตนเอง หรือ บิดา หรือ มารดา ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยคำนวณจาก

          – ผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือผลคะแนน V-NET ปีการศึกษา 2560  ในกรณีที่เป็นผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า

          – ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา  2561 (สอบ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561)

          – ผลคะแนนสอบภาคปฏิบัติ (ดูรายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ได้ที่ เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 หน้าที่  1-5  คลิกที่นี่ ) 

 

 

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. นำผลคะแนน O-NET หรือ V-NET และ GAT/PAT ของผู้สมัครทุกคนมาประมวลผลคะแนนตามค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้

 

การสมัครและค่าสมัคร

          – ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย เท่านั้น 

            ขั้นแรก ต้องเลือกสมัคร 1 สาขาวิชา ที่ต้องการสมัครก่อน

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

             ขั้นต่อมา ต้องเลือก การบรรจุเข้ารับราชการ คือ การเลือกเขตพื้นที่จะบรรจุ(สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา(สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา(สพม.) /วิทยาลัยหรือสถานศึกษาสังกัด สอศ./สำนักงาน กศน.จังหวัด/พื้นที่กลุ่มเขตที่จะบรรจุในกรุงเทพมหานคร) ซึ่งจะเลือกได้ 2 อันดับ โดยผู้สมัครต้องเลือก พื้นที่จะบรรจุ  ก่อน จากนั้นระบบรับสมัครจะแสดงผลสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนดให้

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

             ทั้งนี้ การเลือกเขตพื้นที่จะบรรจุ ซึ่งระบบรับสมัครให้เลือกได้ 2 อันดับนั้น

             บางพื้นที่ มีแค่เขตพื้นที่จะบรรจุที่เดียว ผู้สมัครก็สามารถเลือกได้แค่ ลำดับที่ 1 เพียงอันดับเดียว

             บางพื้นที่ มีเขตพื้นที่จะบรรจุหลาย ๆ ที่ ผู้สมัครก็สามารถเลือกได้แค่ ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกเขตพื้นที่จะบรรจุให้ตรงกับภูมิลำเนาในการสมัครด้วย

 

          – ค่าใช้จ่าย รวม 180 บาท ประกอบด้วย ค่าสมัคร 150 บาท และค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท 

          – หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

              1.ใบสมัคร(ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) พร้อมติด รูปถ่าย ขนาด 1.5×2 นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

              2.สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

              3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

              4.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้ใช้ สำเนาใบมรณะบัตร แทน (กรณีผู้สมัครเลือกใช้ ภูมิลำเนาบิดา มารดา เป็น ภูมิลำเนาในการสมัคร)

              5.สำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX 6 ภาคเรียน) เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 (สำเนาใบ ปพ.1:พ)

              6.หลักฐานสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

          – วิธีการส่งหลักฐานการสมัคร ใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

               ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2561 ส่งได้ทุกวัน ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น. หรือ

               ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ผู้สมัครใช้ ใบปะหน้าซองซึ่งมีรหัสบาร์โค้ด(อยู่ในหน้าสุดท้ายของใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) ที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร โดยต้องส่งเอกสารการสมัครในระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2561 ยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ประกาศรับสมัคร โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) คลิกที่นี่

          – เว็บไซต์รับสมัคร โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

          – ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ใน ครั้งที่ 1/1  หรือ ครั้งที่  1/2 และ รอบที่ 2 แล้ว หากต้องการใช้สิทธิ์คัดเลือกใน โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) ต้องไปดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ได้เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ใน ครั้งที่ 1/1  หรือ ครั้งที่  1/2 และ รอบที่ 2 ไปแล้ว ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการสละสิทธิ์ คลิกที่นี่

          – ผู้ที่สมัคร TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน กับ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) แล้ว ยังสามารถสมัครโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ แต่หากยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 3 วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 จะไม่สามารถ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) ในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 3.5 วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ได้อีก

          – ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่พิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะกำหนดต่อไปในภายหลัง จะสามารถขอรับทุนการศึกษาได้อีกจำนวน 210 ทุน

          – คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ แต่เป็นเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) ตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) โดยวิชาเอกภาษาอังกฤษต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 และวิชาเอกอื่น ต้องมีภาษาอังกฤษระดับ B1 โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 

             คะแนนของแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน ดังนี้

             (1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 99 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่มีการเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

             (2) วิชาเอกอื่น ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 473 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 52 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 56 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่มีการเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

             ทั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) แล้ว ถ้าไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะตัดสิทธิ์ไม่ให้บรรจุเข้ารับราชการครู

 

………………………………………………………………………………..

 

 

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) และบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ.2566 แล้ว

            ตรวจสอบรายชื่อรวมแบบ PDF คลิกที่นี่

            ตรวจสอบรายชื่อผ่านเว็บไซต์รายบุคคล คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………..

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 

 

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ เฉพาะผู้สมัครสาขาที่ต้องสอบภาคปฏิบัติ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) และบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ.2566 แล้ว

            ตรวจสอบสถานที่สอบ กำหนดการสอบ คลิกที่นี่

            ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ คลิกที่นี่

            ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มี SMS แจ้งสถานที่สอบ กำหนดการสอบ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว

 

………………………………………………………………………………..

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) และบรรจุเข้ารับราชการครูในปี พ.ศ.2566

 

 

 

กำหนดการคัดเลือก

          –  รับสมัครออนไลน์ : วันที่ 21 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป – วันที่ 29  มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น. ที่ https://muakru.thaijobjob.com

          –  ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทย : วันที่ 21-30  มีนาคม 2561 ภายในเวลาทำการของธนาคาร

          –  ส่งเอกสารการสมัครไปที่ สกอ. : วันที่ 21-30  มีนาคม 2561

          –  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการและประกาศกำหนดการ สถานที่รายงานตัว : วันที่ 20 เมษายน 2561

          –  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเข้ารายงานตัว  : ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

          –  สกอ. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการให้ ทปอ. : ภายใน วันที่ 30 เมษายน 2561

          –  ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยืนยันสิทธิ์ในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2 ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ ของ ทปอ. : วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561

 

จำนวนที่รับ

          อัตราบรรจุทั้งหมด 4,195 คน

          –  จำแนกตามสังกัดดังนี้

              สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เช่น สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

              สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เช่น วิทยาลัยหรือสถานศึกษา

              สังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น พื้นที่กลุ่มเขตในกรุงเทพมหานคร

              สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เช่น สำนักงาน กศน.จังหวัด

          –  สถาบันการศึกษาผู้ร่วมผลิตครู 44 สถาบัน จำนวน 164 สาขาวิชา (ตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาผู้ร่วมผลิตครู สาขาวิชา ภูมิลำเนาการสมัครและอัตราการบรรจุ ได้ที่ เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 หน้าที่ 1-45  คลิกที่นี่ ) จำแนกตามสถาบันดังนี้

              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 174 คน

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 51 คน

              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จำนวน 121 คน

              มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 368 คน

              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 171 คน

              มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 107 คน

              มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 176 คน

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน  72 คน

              มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 95 คน

              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน  353 คน

              มหาวิทยาลัยนศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 126 คน

              มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 150 คน

              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 31 คน

              มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 22 คน

              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 55 คน

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 8 คน

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 2 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 19 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน 24 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 105 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 32 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 95 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 68 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 187 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 139 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 66 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 18 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 213 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 22 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน  131 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 73 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 56 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 91 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 161 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 23 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ จำนวน 72 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 46 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 15 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 147 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 28 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 10 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 28 คน

              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 181 คน

 

  

คุณสมบัติผู้สมัคร

          –   เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 3.00

          –   เป็นผู้มี ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ตรงกับ พื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนด(สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา(สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา(สพม.) /วิทยาลัยหรือสถานศึกษาสังกัด สอศ./สำนักงาน กศน.จังหวัด/พื้นที่กลุ่มเขตที่จะบรรจุในกรุงเทพมหานคร) นับถึงวันเริ่มรับสมัคร ไม่น้อยกว่า 2 ปี

              การเลือกภูมิลำเนาในการสมัคร ผู้สมัครเลือกใช้สิทธิ์ของ ตนเอง หรือ บิดา หรือ มารดา ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยคำนวณจาก

          –   ผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือผลคะแนน V-NET ปีการศึกษา 2560  ในกรณีที่เป็นผู้สมัครวุฒิเทียบเท่า

          –   ผลคะแนน GAT/PAT ปีการศึกษา  2561 (สอบ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561)

          –   ผลคะแนนสอบภาคปฏิบัติ (ดูรายละเอียดการสอบภาคปฏิบัติ ได้ที่ เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 หน้าที่  1-5  คลิกที่นี่ ) 

 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะประสานกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. นำผลคะแนน O-NET หรือ V-NET และ GAT/PAT ของผู้สมัครทุกคนมาประมวลผลคะแนนตามค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้

 

 

การสมัครและค่าสมัคร

          –   ผู้สมัครเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย เท่านั้น 

              ขั้นแรก ต้องเลือกสมัคร 1 สาขาวิชา ที่ต้องการสมัครก่อน

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

              ขั้นต่อมา ต้องเลือก การบรรจุเข้ารับราชการ คือ การเลือกเขตพื้นที่จะบรรจุ(สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา(สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา(สพม.) /วิทยาลัยหรือสถานศึกษาสังกัด สอศ./สำนักงาน กศน.จังหวัด/พื้นที่กลุ่มเขตที่จะบรรจุในกรุงเทพมหานคร) ซึ่งจะเลือกได้ 2 อันดับ โดยผู้สมัครต้องเลือก พื้นที่จะบรรจุ  ก่อน จากนั้นระบบรับสมัครจะแสดงผลสถาบันอุดมศึกษาที่โครงการกำหนดให้

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

 

             ทั้งนี้ การเลือกเขตพื้นที่จะบรรจุ ซึ่งระบบรับสมัครให้เลือกได้ 2 อันดับนั้น

             บางพื้นที่ มีแค่เขตพื้นที่จะบรรจุที่เดียว ผู้สมัครก็สามารถเลือกได้แค่ ลำดับที่ 1 เพียงอันดับเดียว

             บางพื้นที่ มีเขตพื้นที่จะบรรจุหลาย ๆ ที่ ผู้สมัครก็สามารถเลือกได้แค่ ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเลือกเขตพื้นที่จะบรรจุให้ตรงกับภูมิลำเนาในการสมัครด้วย

 

          –   ค่าใช้จ่าย รวม 180 บาท ประกอบด้วย ค่าสมัคร 150 บาท และค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท 

          –   หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย

              1.ใบสมัคร(ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) พร้อมติด รูปถ่าย ขนาด 1.5×2 นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

              2.สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

              3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

              4.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้ใช้ สำเนาใบมรณะบัตร แทน (กรณีผู้สมัครเลือกใช้ ภูมิลำเนาบิดา มารดา เป็น ภูมิลำเนาในการสมัคร)

              5.หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX 6 ภาคเรียน) เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 โดยใช้ใบจริงที่มีการลงนามโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย

              หากโรงเรียนไม่สามารถออกใบระเบียบผลการเรียน(ใบ ปพ.1) ให้ผู้สมัครได้ ผู้สมัครสามารถขอให้โรงเรียนออก เอกสารรับรองผลการเรียนฉบับจริงจากโรงเรียน ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX 6 ภาคเรียน) ที่สำเร็จการศึกษาของผู้สมัคร และมีการลงนามโดยผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เป็นการบริหารจัดการในแต่ละโรงเรียนที่ต้องออกเอกสารให้ทันกำหนดรับสมัครและกำหนดส่งเอกสารการสมัคร เพื่อไม่ให้ผู้สมัครต้องเสียสิทธิ์

              6.หลักฐานสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

          –   วิธีการส่ง ใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

               ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2561 ส่งได้ทุกวัน ในเวลาราชการ 8.30-16.30 น. หรือ

               ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ผู้สมัครใช้ ใบปะหน้าซองซึ่งมีรหัสบาร์โค้ด(อยู่ในหน้าสุดท้ายของใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ก็ต่อเมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว) ที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร โดยต้องส่งเอกสารการสมัครในระหว่างวันที่ 21-30 มีนาคม 2561 ยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          –   โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

          –   รายชื่อสถาบันที่ร่วมผลิตครูที่เข้าร่วม โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามสถาบัน คลิกที่นี่

          –   ประกาศรับสมัคร โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

          –   เว็บไซต์รับสมัคร โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

          –   โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 อยู่ใน  TCAS  รอบที่ 2  การแบบโควตา ดังนั้น ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ใน ครั้งที่ 1/1  หรือ ครั้งที่  1/2 แล้ว หากต้องการใช้สิทธิ์คัดเลือกใน โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องไปดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ได้เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ใน ครั้งที่ 1/1  หรือ ครั้งที่  1/2 ไปแล้ว ภายในวันที่ 5  เมษายน 2561 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เรื่อง การสละสิทธิ์จากเคลียริงเฮ้าส์ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio เพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

          –   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่พิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะกำหนดต่อไปในภายหลัง จะสามารถขอรับทุนการศึกษาได้อีกจำนวน 210 ทุน

          –   คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเกณฑ์รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ แต่เป็นเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) ตามกรอบมาตรฐาน Common European Framework of Reference (CEFR) โดยวิชาเอกภาษาอังกฤษต้องมีทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 และวิชาเอกอื่น ต้องมีภาษาอังกฤษระดับ B1 โดยมีผลการสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 

             คะแนนของแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน ดังนี้

             (1) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 99 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่มีการเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ C1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

             (2) วิชาเอกอื่น ต้องมีผลการทดสอบ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 473 หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 52 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4 หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 56 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่มีการเทียบเคียงทักษะภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามกรอบมาตรฐาน CEFR แล้ว

             ทั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี (5ปี) แล้ว ถ้าไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จะตัดสิทธิ์ไม่ให้บรรจุเข้ารับราชการครู

 

P'Dome