โพสเมื่อ 01/05/2018 เวลา 5:49 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1161

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           เปิดรับ 3 วิทยาเขต จำนวน 5,835 คน

           มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,335 คน

           – คณะผลิตกรรมการเกษตร

           – วิทยาลัยพลังงานทดแทน

           – คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

           – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

           – คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

           – คณะบริหารธุรกิจ

           – คณะเศรษฐศาสตร์

           – คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

           – คณะศิลปศาสตร์

           – คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

           – คณะวิทยาศาสตร์

           – วิทยาลัยบริหารศาสตร์

           มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ จำนวน 2,500 คน

           มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจังหวัดชุมพร จำนวน 1,000 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

            –  กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

            – กำหนด แผนการเรียน ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

           – คะแนนสอบ O-NET

           – คะแนนสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           – แฟ้มสะสมผลงาน

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – Website : ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิกที่นี่ 

           – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome