โพสเมื่อ 12/04/2018 เวลา 10:04 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 6573

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จำนวนที่เปิดรับ

          เปิดรับ 19 คณะ รวม 1,976 คน 

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

          - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รับผ่าน กสพท)

          - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต

          - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

          - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (รับผ่าน กสพท)

          - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รับผ่าน กสพท)

          - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

          คณะเภสัชศาสตร์

          - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(รับผ่าน กสพท)

          คณะทันตแพทยศาสตร์

          - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(รับผ่าน กสพท)

          คณะวิทยาศาสตร์

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

          คณะเทคนิคการแพทย์

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

          คณะสาธารณสุขศาสตร์

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

          คณะกายภาพบำบัด

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

          คณะพยาบาลศาสตร์

          - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

          คณะสัตวแพทยศาสตร์

          - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร์) (รับผ่าน กสพท)

          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

          - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา)

          - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล)

          คณะวิศวกรรมศาสตร์

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ))

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ))

          วิทยาลัยศาสนศึกษา

          - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา)

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ))

          คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน)

          มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

          - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์)

          - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

          - หลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)

          - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ)

          - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

          โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

          - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

          - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม)

          โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

          - หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) (วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ)

          - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

          – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่แต่ละหลักสูตร/สาขา กำหนด

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ตามที่แต่ละหลักสูตร/สาขา กำหนด

           - มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่แต่ละหลักสูตร/สาขา โครงการกำหนด

           - หลักสูตร/สาขา ที่รับผ่าน กสพท ใช้คุณสมบัติผู้สมัครตามที่ กสพท กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก และบางหลักสูตร/สาขากำหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ

           - บางหลักสูตร/สาขา กำหนดผลคะแนน GAT/PAT  ปีการศึกษา 2561 ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำ

           - หลักสูตร/สาขา ที่รับผ่าน กสพท ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามที่ กสพท กำหนด

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

            - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่

            - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่     

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome