โพสเมื่อ 12/04/2018 เวลา 11:13 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1051

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คณะ/สาขาและจำนวนที่รับ

            เปิดรับ 19 คณะ จำนวน 2,095 คน

            คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(รับผ่าน กสพท) จำนวน 270 คน

            – หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 คน

            – หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวน 20 คน

            – หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) จำนวน 13 คน

            คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(รับผ่าน กสพท) จำนวน 154 คน

            – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์(รับผ่าน กสพท) จำนวน 20 คน

            – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) จำนวน 150 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) จำนวน 15 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) จำนวน 12 คน

            คณะเภสัชศาสตร์

            – หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(รับผ่าน กสพท) จำนวน 120 คน

            คณะทันตแพทยศาสตร์

            – หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(รับผ่าน กสพท) จำนวน 83 คน

            คณะวิทยาศาสตร์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 150 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 15 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรบัณฑิตชีวนวัตกรรม) หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 10 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรบัณฑิตทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 20 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน) หลักสูตรนานาชาติ,พหุ-วิทยาการ จำนวน 10 คน

            คณะเทคนิคการแพทย์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จำนวน 60 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) จำนวน 25 คน

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) จำนวน 30 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จำนวน 10 คน

            คณะกายภาพบำบัด

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) จำนวน 55 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) จำนวน 25 คน

            คณะพยาบาลศาสตร์

            – หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 285 คน

            คณะสัตวแพทยศาสตร์

            – หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร์)(รับผ่าน กสพท) จำนวน 40 คน

            คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) จำนวน 80 คน

            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) จำนวน 10 คน

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา) จำนวน 10 คน

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล) จำนวน 5 คน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 20 คน

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จำนวน 5 คน

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 5 คน

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จำนวน 5 คน

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม จำนวน 5 คน

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จำนวน 10 คน

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จำนวน 5 คน

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 15 คน

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 5 คน

            วิทยาลัยศาสนศึกษา

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) จำนวน 50 คน

            คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) จำนวน 35 คน

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) จำนวน 50 คน

           มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) จำนวน 10 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) จำนวน 10 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) จำนวน 10 คน

            – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จำนวน 20 คน

            – หลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) จำนวน 15 คน

            – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) จำนวน 20 คน

            – หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 35 คน

            โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

            – หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 10 คน

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม) จำนวน 5 คน

            โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

            – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) (วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ) จำนวน 5 คน

            – หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 20 คน

            – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 14 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกำหนด

            – กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ในหลักสูตรที่กำหนด

            – กำหนด แผนการเรียน ในหลักสูตรที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           – คะแนนสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ ในหลักสูตรที่กำหนด

           – คะแนน วิชาเฉพาะ/การทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ ในหลักสูตรที่กำหนด

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3  คลิกที่นี่   

           – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่

           – Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome