โพสเมื่อ 03/05/2016 เวลา 8:36 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 9325

ถ่ายทอดสด สอท. แถลงข่าว การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

 

ถ่ายทอดสด สอท. แถลงข่าว การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

 

                         วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 AdmissionPremium.com ถ่ายทอดสด สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลงข่าว การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 สดจาก  อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

            สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) แถลง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 88 สถาบัน 754 คณะ/สาขาวิชา 4191 รหัส รวม 123,179 คน ทั้งนี้ยังไม่รวมยอดผู้สละสิทธิ์จากเคลียริ่งเฮาส์ที่ผ่านมา โดยสามารถจำแนกรายสถาบันได้ดังนี้

           1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,834 คน 

           2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 9,106 คน

           3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2,168 คน

           4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2,478 คน

           5. มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,628 คน

           6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 873 คน

           7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 2,820 คน

           8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 525 คน

           9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 4,024 คน

           10. มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 293 คน

           11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 205 คน

           12. มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 3,570 คน

           13. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 4,657 คน

           14. มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2,460 คน

           15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2,567 คน

           16. มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1,499 คน

           17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 3,400 คน

           18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2,145 คน

           19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1,525 คน

           20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1,956 คน

           21. มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3,163 คน

           22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3,289 คน

           23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1,460 คน

           24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 1,665 คน

           25. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จำนวน 200 คน

           26. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จำนวน 825 คน

           27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1,240 คน

           28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1,425 คน

           29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 410 คน

           30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 455 คน

           31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 1,005 คน

           32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 280 คน

           33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 740 คน

           34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 615 คน

           35. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 210 คน

           36. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 280 คน

           37. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 1,340 คน

           38. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 580 คน

           39. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 2,391 คน

           40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1,080 คน

           41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 785 คน

           42. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 825 คน

           43. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 1,025 คน

           44. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 75 คน

           45. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1,740 คน

           46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 1,954 คน

           47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 1,555 คน

           48. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 35 คน

           49. วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ จำนวน 60 คน

           50. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 60 คน

           51. สถาบันการพลศึกษา จำนวน 299 คน

           52. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1,610 คน

           53. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 1,020 คน

           54. มหาวิทยาลัยเกริก จำนวน 1,715 คน

           55. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จำนวน 2,290 คน

           56. มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 810 คน

           57. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จำนวน 400 คน

           58. มหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน 340 คน

           59. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จำนวน 240 คน

           60. มหาวิทยาลัยตาปี จำนวน 275 คน

           61. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 250 คน

           62. มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 580 คน

           63. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 945 คน

           64. มหาวิทยาลัยเนชั่น จำนวน 530 คน

           65. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จำนวน 2,880 คน

           66. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด จำนวน 810 คน

           67. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก จำนวน 100 คน

           68. มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 3,590 คน

           69. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 1,110 คน

           70. มหาวิทยาลัยภาคกลาง จำนวน 880 คน

           71. มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 4,210 คน

           72. มหาวิทยาลัยราชธานี จำนวน 1,350 คน

           73. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 550 คน

           74. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จำนวน 870 คน

           75. มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 2,565 คน

           76. มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 1,090 คน

           77. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 3,125 คน

           78. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2,275 คน

           79. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จำนวน 1,100 คน

           80. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 665 คน

           81.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 445 คน

           82.วิทยาลัยเชียงราย จำนวน 340 คน

           83. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จำนวน 120 คน

           84. วิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก จำนวน 400 คน

           85. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จำนวน 180 คน

           86.  วิทยาลัยดุสิตธานี จำนวน 220 คน

           87. วิทยาลัยนครราชสีมา จำนวน 890 คน

           88. วิทยาลัยสันตพล จำนวน 1,330 คน

 

            สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ยัง สรุปข้อมูลการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 31,096 คน ยืนยันสิทธิ์ 23418 คนสละสิทธิ์ 7,678 คน 

           1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 540 คน 

           2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 1,258 คน 

           3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 1,553 คน 

           4. มหาวิทยาลัยทักษิณ มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 512 คน 

           5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 118 คน

           6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 740 คน

           7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 916 คน

           8. มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 208 คน

           9. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 39 คน

           10. มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 613 คน

           11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 139 คน

           12. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 29 คน

           13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 159 คน

           14. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 819 คน

           15. มหาวิทยาลัยสยาม มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 2 คน

           16. กสพท มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน 33 คน

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง จะนำ ยอดผู้สละสิทธิ์ดังกล่าว ไปรับผ่านรอบแอดมิชชันต่อไป

 

P'Dome