โพสเมื่อ 01/11/2017 เวลา 2:49 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8508

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

 เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

วิทยาเขต คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

             - เปิดรับ 4 วิทยาเขต จำนวนรับรวม 5,213 คน แบ่งเป็น

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 3,174 คน

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 706 คน

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 1,070 คน

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร จำนวน 163 คน

               โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 60 คน

               สถาบันสมทบวิทยาการชลประทาน จำนวน 40 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

           - กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

              องค์ประกอบการคัดเลือก ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา 

            - คะแนนทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา โดยใช้ คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

            - ยกเว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,คณะมนุษยศาสตร์(บางสาขา) ,คณะวิทยาศาสตร์(บางสาขา) ,คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(บางสาขา) ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ,คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา(บางสาขา)ใช้ คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT เป็น องค์ประกอบการคัดเลือก ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา สามารถใช้ คะแนนทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) หรือ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11-14 มีนาคม 2560) หรือ GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559) เท่านั้น โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดของแต่ละวิชา มาพิจารณา

             เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ในการพิจารณาของคณะ/สาขาวิชา

            - คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT   

              ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ คะแนนทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

              ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษาก่อนหน้า สามารถใช้ คะแนนทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) หรือ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11-14 มีนาคม 2560) หรือ GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559) เท่านั้น โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดของแต่ละวิชา มาพิจารณา

            - คะแนนทดสอบ O-NET 

 

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561(ฉบับล่าสุด ณ  24 พ.ย. 2560) คลิกที่นี่  

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome