โพสเมื่อ 06/03/2018 เวลา 2:09 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2892

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับนักเรียนเข้าศึกษาใน โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการรับสมัคร

           – วันที่ 3 เมษายน 2561 – วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวด วิชาวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์(ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75

 

จำนวนที่รับ

           – เปิดสอน 4 รายวิชาคือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ รายวิชาละ 100 คนและไม่น้อยกว่า 30 คนในแต่ละรายวิชา เริ่มการสอนวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภายในเดือนกันยายน 2561 โดยมีการจัดการเรียนการสอน ณ ณ ห้องทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

           – ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาละ 4,000 บาท

 

Screen Shot 2561-03-06 at 13.43.40

 

 

การรับนักเรียนใน โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 เข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562

           นักเรียนผู้เข้าร่วม โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 สามารถใช้ผลการสอบวิชาที่เรียนล่วงหน้าใน การสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่าน TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้โดยตรง โดยแต่ละคณะกําหนดเกณฑ์คัดเลือกดังนี้

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จํานวน 9 คณะ รวม 217 คน

          1. คณะเกษตร

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          2. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          3. คณะประมง

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          4. คณะวนศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          5. คณะวิทยาศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          7. คณะสิ่งแวดล้อม

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          8. คณะสัตวแพทยศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          9. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

 

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 2 คณะ รวม 12 คน

          1. คณะเกษตร กําแพงแสน

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

          2. คณะประมง

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

 

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จํานวน 2 คณะ รวม 40 คน

          1. คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

 

          2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

 

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 1 คณะ รวม 60 คน

          1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

P'Dome