โพสเมื่อ 17/11/2015 เวลา 2:11 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 53500

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 

ประกาศผล

 

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ผู้สมัครเข้าใช้ ระบบประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 แล้ว เข้าระบบ คลิกที่นี่

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

           - สมัครทางระบบออนไลน์ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 – 17 มกราคม 2559

           - ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 – 18 มกราคม 2559

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 มีนาคม 2559

           - สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559

           - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) : วันที่ 16 มีนาคม 2559

           - ชำระเงินค่าประกันสิทธิ์ (รอบที่ 1) : วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2559

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบที่ 1) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะรายชื่อสำรอง ที่เลือกสมัครแบบที่ 2)  : วันที่ 23 มีนาคม 2559

           - สอบสัมภาษณ์ (รายชื่อสำรอง) : วันที่ 31 มีนาคม 2559

           - ชำระเงินประกันสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะผู้ผ่านรอบที่ 2)  : วันที่ 1 – 3 เมษายน 2559

           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  : วันที่ 8 เมษายน 2559

           - ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 26- 29 เมษายน 2559

 

วิทยาเขต คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

             - เปิดรับทั้ง 4 วิทยาเขต จำนวนรับรวม 5,572 คน

             - วิทยาเขตบางเขน จำนวนรับ 3,091 คน

              คณะเกษตร จำนวนรับ 205 คน

              คณะประมง จำนวนรับ 140 คน

              คณะวนศาสตร์ จำนวนรับ 40 คน

              คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 450 คน

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 885 คน

              คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน

              คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวนรับ 210 คน

              คณะสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 56 คน

              คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 30  คน

              คณะอุตสาหกรรมเกษตร์ จำนวนรับ 365 คน

              คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 250 คน

              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 60 คน

              คณะบริหารธุรกิจ จำนวนรับ 290 คน

              คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวนรับ 60 คน

              คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 30 คน

           -  วิทยาเขตกำแพงแสน จำนวนรับ 527 คน

              คณะเกษตร กำแพงแสน  จำนวนรับ 85 คน

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวนรับ 122 คน

              คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  จำนวนรับ 45 คน

              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 245 คน

              คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับ 30 คน

           -  วิทยาเขตศรีราชา จำนวนรับ 1,044 คน

              คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 630 คน

              คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 254 คน

              คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวนรับ 60 คน

              คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวนรับ 40 คน

              วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ  จำนวนรับ 60 คน

           -  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร จำนวนรับ 910 คน

              คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 200 คน

              คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 330 คน

              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จำนวนรับ 330 คน

              คณะสาธาณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 50 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

           - กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน(กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษา) หรือ 6 ภาคเรียน(กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา) และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด  ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2559 เป็น องค์ประกอบการคัดเลือก ในการประมวลผลการคัดเลือกเข้าศึกษา

           - ใช้คะแนน GAT/PAT  เป็น เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ในการพิจารณาของคณะ/สาขาวิชา  

              ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559

              ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณา

           - มี การสอบวิชาความถนัดเฉพาะด้าน ในบางคณะคณะหรือสาขาวิชา ที่กำหนด ดังนี้

             การสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม เฉพาะ ผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)

             การสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดี เฉพาะ ผู้สมัครสาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย) คณะมนุษยศาสตร์

           - ดูรายละเอียด เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ/สาขา คลิกที่นี่

 

การเลือกอันดับ

           การเลือกอันดับสาขานั้น ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 รูปแบบ จากทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ

           - รูปแบบที่ 1: เลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก

             ผู้สมัครเลือกอันดับสาขาโดยเลือกไม่เกิน 4 อันดับการเลือก จะได้รับการพิจารณาสาขาไล่ไปตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ โดยผู้สมัครมีโอกาสผ่านการคัดเลือกได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น

            ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในทุกอันดับการเลือก จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

           - รูปแบบที่ 2: เลือกอันดับเพียงอันดับเดียว และขอรับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง

             ผู้สมัครเลือกอันดับเพียงอันดับเดียว ในกรณีนี้ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะสามารถได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาที่สมัครได้ โดยการพิจารณาจำนวนในการเรียกตัวสำรองนั้น คณะและสาขาที่ประกาศรับจะพิจารณาตามความเหมาะสม

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

             - ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทางธนาคาร หรือทาง Counter Service โดยค่าธรรมเนียบสำหรับผู้สมัครที่เลือก 1 คณะ/สาขาวิชา คือ 300 บาท สำหรับการเลือกอันดับต่อไป อันดับละ 100 บาท

 

สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ปีการศึกษา 2558(ปีที่ผ่านมา)

            – ผู้สมัคร สามารถเทียบคะแนน จากสถิติคะแนนสูง-ต่ำ โครงการ รับตรง KU Admission ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - รายละเอียด การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

            - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

            - เพจ Facebook : รับตรง มก. KU Admission คลิกที่นี่

            - Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่   

 

P'Dome