โพสเมื่อ 02/05/2017 เวลา 4:16 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 6209

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิต โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิต โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560

 

 

        โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาในวิชาชีพครูและศึกษาในสถาบันฝ่ายผลิตครูที่มีคุณภาพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถบรรจุในภูมิลำเนาของตนเอง และในปีการศึกษา 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันฝ่ายผลิตครู จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย บรรจุหลังนิสิตสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 ในแต่ละสาขาวิชาในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

        คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาใน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 มีคุณสมบัติดังนี้

        1.มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่มีอัตรบรรจุ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครนิสิต โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560

 

        2.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 

        3.คะแนนผลการทดสอบ O-NET TOP 30% ในจังหวัด

 

        นักเรียนที่มีความสนใจ สมัครเข้าศึกษาต่อในระบบคัดเลือกกลาง หรือ แอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560

 

P'Dome