โพสเมื่อ 12/04/2018 เวลา 12:17 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 516

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561

 

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

            เปิดรับ 7 คณะ รวม 777 คน

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 334 คน

             คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 154 คน

             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 167 คน

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 80 คน

             สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จำนวน 2 คน

             วิทยาลัยสหวิทยาการ จำนวน 10 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

             – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ตามที่คณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

             – กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) และ กำหนด แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

             – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน)

             – คะแนนทดสอบ O-NET

             – คะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

             – คะแนนทดสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ดาวน์โหลด ระเบียบเเละคุณสมบัติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ (อัปเดต ณ วันที่ 19 เมษายน 2561)

             – Website : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิกที่นี่

             – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome