โพสเมื่อ 13/04/2018 เวลา 8:16 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2931

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561

 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จำนวนที่รับ

          - เปิดรับ 7 คณะ รวม 777  คน

           คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 334 คน

           คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 154 คน

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 167 คน

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน

           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 80 คน

           สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม จำนวน 2 คน

           วิทยาลัยสหวิทยาการ จำนวน 10 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า ตามที่คณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

           - กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) และ กำหนด แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน)

           - คะแนนทดสอบ O-NET

           - คะแนนทดสอบ GAT/PAT ที่ยังมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ

           - คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด ระเบียบเเละคุณสมบัติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่ 12 เมษายน 2561)

            - Website : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คลิกที่นี่

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome