โพสเมื่อ 23/04/2018 เวลา 1:54 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 676

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนที่รับ

           เปิดรับ 12 คณะ รวม 2,135 คน

           จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร

           – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โครงการปกติ รวม 95 คน

           – คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการปกติ รวม 40 คน

           – คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โครงการปกติ รวม 300 คน โครงการสมมทบพิเศษ รวม 50 คน

           – คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โครงการปกติ รวม 20 คน

           – คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โครงการปกติ รวม 40 คน

           – วิทยาลัยนานาชาติ โครงการปกติ รวม 120 คน

           – วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการปกติ รวม 30 คน

           จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

           – คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี) โครงการปกติ รวม 340 คน

           – คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี) โครงการปกติ รวม 360 คน

           – คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) โครงการปกติ รวม 480 คน

           จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง

           – คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและ สิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตระยอง) โครงการปกติ รวม 100 คน

           – คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตระยอง) โครงการปกติ รวม 160 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

           – มี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

           – มี แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ได้แก่

             ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 สอบตุลาคม  –  พฤศจิกายน 2559

             ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 สอบมีนาคม 2560

             ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 สอบกุมภาพันธ์ 2561

           – ผลคะแนนการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561  ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  (อัปเดต ณ วันที่ 23 เมษายน 2561)

           – Website : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิกที่นี่

           – Website : TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่

 

P'Dome