โพสเมื่อ 02/04/2018 เวลา 8:37 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8602

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561

 
           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

จำนวนที่เปิดรับ

          เปิดรับ 13 คณะ รวม 1,981 คน 

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 686 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 365 คน

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 35 คน

           - คณะการบริหารและจัดการ จำนวน 150 คน

           - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 135 คน

           - คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 45 คน

           - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 10 คน

           - คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 140 คน

           - วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 65 คน

           - วิทยาลัยนวัตกรรมและการผลิตขั้นสูง จำนวน 40 คน

           - วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จำนวน 100 คน

           - วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ จำนวน 90 คน

           - วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร จำนวน 120 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - รับ ผู้ที่กำลังศึกษา ม.6(ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560) หรือ ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6(ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษาก่อนหน้า) หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

           - กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตลอดหลักสูตร(6 ภาคเรียน) และ แผนการเรียน ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

            – ผลคะแนน GAT/PAT ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.   

              ผู้ที่กำลังศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560) โดยใช้ คะแนนทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

              ผู้สำเร็จการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษาก่อนหน้า) สามารถใช้ คะแนนทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) หรือ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11-14 มีนาคม 2560) หรือ GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559) เท่านั้น โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดของแต่ละวิชา มาพิจารณา

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่  

            - Website : ระบบรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome