โพสเมื่อ 08/11/2017 เวลา 10:48 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 7078

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

 

               มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ/สาขา และจำนวนที่เปิดรับ

             – เปิดรับ 24 คณะ รวม 1,346  คน

                คณะแพทยศาสตร์

                คณะเทคนิคการแพทย์

                คณะพยาบาลศาสตร์

                คณะสาธารณสุขศาสตร์

                คณะทันตแพทยศาสตร์

                คณะเภสัชศาสตร์

                คณะสัตวแพทยศาสตร์

                คณะเกษตรศาสตร์

                คณะวิทยาศาสตร์

                คณะเทคโนโลยี

                คณะวิศวกรรมศาสตร์

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

                คณะศึกษาศาสตร์

                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                คณะนิติศาสตร์

                คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

                คณะเศรษฐศาสตร์

                คณะศิลปกรรมศาสตร์

                วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

                วิทยาลัยนานาชาติ

                คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

                คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

                คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

                คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2560 หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.6 ของโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) เท่านั้น

           – คะแนนทดสอบวิชา GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) เท่านั้น

           – คะแนนวิชาเฉพาะ/ความถนัดเพิ่มเติม เฉพาะ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ทดสอบความรู้ความถนัดทางศิลป์

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

             – สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด เกณฑ์การคัดเลือก  คลิกที่นี่  

            – Website : การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

            – Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่   

 

P'Dome