โพสเมื่อ 05/09/2016 เวลา 1:58 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 20395

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศและโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

           – หลักสูตรที่เปิดรับ

             กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ

             วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

              เทคโนโลยี จำนวน 1 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

              กลุ่มการจัดการ จำนวน 2 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ และ การจัดการวิศวกรรม

           – รับสมัคร : วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – วันที่ 13 กันยายน 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน(TEP) , หลักสููตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ(AUTO-TU) คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน(TEP) รับ 180 คน

           – หลักสููตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ(TEPE) รับ 120 คน

           – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ(AUTO-TU) รับ 20 คน

           – รับสมัคร รอบขอรับทุนการศึกษา : วันที่ 26 สิงหาคม 2559 – วันที่ 10 กันยายน 2558

           – รับสมัคร รอบสอบข้อเขียน รอบที่ 1 : วันที่ 26 สิงหาคม 2559 – วันที่ 10 กันยายน 2558

           – รับสมัคร รอบสอบข้อเขียน รอบที่ 2 : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่  24 มีนาคม 2560

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 13 ธันวาคม 2559

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 : วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – วันที่ 25 มกราคม 2560

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 : วันที่ 25 มีนาคม 2560 – วันที่ 28 เมษายน 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะแพทยศาสตร์ 

          – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) รับ 30 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบรับสมัครสอบ BMAT คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) คณะทันตแพทยศาสตร์

          – หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) รับ 18 คน 

          – รับสมัคร รอบที่ 1 : วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 2 : วันที่ 30 มีนาคม 2560 – วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษา คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบรับสมัครสอบ BMAT คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ(iSCTU) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          – รับ 90 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : วันที่ 3 ตุลาคม 2559 – วันที่ 9 มกราคม 2560

          – รับสมัคร รอบที่ 2  : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          – รับ 60 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : วันที่ 17 ตุลาคม 2559 – วันที่ 6 มกราคม 2560

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  วันที่ 11 มกราคม 2560 – วันที่ 10 มีนาคม 2560

          – รับสมัคร รอบที่ 3  :  วันที่ 15 มีนาคม 2560 – วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          – รับ 30 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : วันที่ 17 ตุลาคม 2559 – วันที่ 6 มกราคม 2560

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  วันที่ 11 มกราคม 2560 – วันที่ 10 มีนาคม 2560

          – รับสมัคร รอบที่ 3  :  วันที่ 15 มีนาคม 2560 – วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก

          – รับ 30 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 30 กันยายน 2559 – วันที่ 9 ธันวาคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

          – รับ 30 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 30 กันยายน 2559 – วันที่ 9 ธันวาคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการควบปริญญาตรี-โท สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ(BMIR) คณะรัฐศาสตร์

          – รับ 100 คน

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 14 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

          – รับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 14 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ(BE) คณะเศรษฐศาสตร์

          – รับ 150 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ (UDDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          – รับไม่เกิน 30 คน

          – รับสมัคร  : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 9 มกราคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ(BJM) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

          – รับ 80 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 4 มกราคม 2560

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          – รับ 90 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 12 ธันวาคม 2559 – วันที่ 13 มกราคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          – รับ 80 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 6 ธันวาคม 2559 – วันที่ 27 มกราคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการสาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          – รับ 40 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 6 ธันวาคม 2559 – วันที่ 27 มกราคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการสาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          – รับ 40 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 6 ธันวาคม 2559 – วันที่ 27 มกราคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (BSI) วิทยาลัยนวัตกรรม

          – รับ 30 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 29 มกราคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (LLB) คณะนิติศาสตร์

          – รับ 120 คน

          – รับสมัคร Track  1  : วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560

          – รับสมัคร Track  2  :  วันที่ 1 มกราคม 2559 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา(SPD) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

          – รับ 40 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 3-27 มกราคม 2560

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

หลักสูตรนานาชาติ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)  คณะศิลปศาสตร์

          – รับ 100 คน

          – จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร :  วันที่ 4 มกราคม 2560 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ (IAC) คณะศิลปศาสตร์

          –  รับ  100 คน

          – รับสมัคร  :  วันที่ 4 มกราคม 2560 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ(ฺBEC) คณะศิลปศาสตร์ 

          – รับ 90 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 9 มกราคม 2560 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

          – ดาวน์โหลด กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ(BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

          – รับ 120 คน

          – รับสมัคร  :  วันที่ 3 มกราคม 2560 – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ 

          – รับ 40 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 16 มกราคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ (UDDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง (รอบที่ 2)

          – รับไม่เกิน 20 คน

          – รับสมัคร  : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 30 มีนาคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม หลักสูตรนานาชาติ (GSSE) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (รอบที่ 2)

          – รับไม่เกิน 13 คน

          – รับสมัคร  : วันที่ 15 มีนาคม 2560 – วันที่ 19 เมษายน 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร  คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – น้อง ๆ สามารถสมัครรับตรง หลักสูตรนานาชาติ ได้มากกว่า 1 โครงการ

          – นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 อีกหลายโครงการ ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

P'Dome