โพสเมื่อ 17/09/2015 เวลา 10:56 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 71557

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

 

อินเตอร์-TU1-1111111112-11

 

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน(TEP) , หลักสููตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ(AUTO-TU) คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสองสถาบัน(TEP) รับ 180 คน

           – หลักสููตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ(TEPE) รับ 120 คน

           – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ(AUTO-TU) รับ 60 คน

           – รับสมัคร รอบสอบข้อเขียน รอบที่ 1 : วันที่ 21 สิงหาคม 2558 – 21 กันยายน 2558

           – รับสมัคร รอบสอบข้อเขียน รอบที่ 2 : วันที่ 21 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2559

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 – 11 ธันวาคม 2558

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 : วันที่ 11 มกราคม 2559 – 13 กุมภาพันธ์ 2559

           – รับสมัคร รอบสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 : วันที่ 21 มีนาคม 2559 – 18 เมษายน 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการควบปริญญาตรี-โท สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ(BMIR) คณะรัฐศาสตร์

          – รับ 100 คน

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 15 พฤศจิกายน 2558

          – รับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 15 พฤศจิกายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ(BE) คณะเศรษฐศาสตร์

          – รับ 150 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

          – รับ 18 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1 : วันที่ 15 ตุลาคม 2558 – 3 ธันวาคม 2558

          – รับสมัคร รอบที่ 2 : วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 – 9 มิถุนายน 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะแพทยศาสตร์ 

          –  รับ 30 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 10 ธันวาคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          –  เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) คณะทันตแพทยศาสตร์

          รอบที่ 1 

          –  รับ 18 คน 

          – รับสมัคร : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 10 ธันวาคม 2558

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          รอบที่ 2 

          –  รับ 10 คน 

          – รับสมัคร : วันที่ 11 เมษายน 2559 – 9 พฤษภาคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          –  เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีควบปริญญาโท หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง หลักสูตรนานาชาติ (UDDI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          – รับไม่เกิน 30 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1 : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 – 3 มกราคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 2 : วันที่ 1 – 27 มีนาคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ(iSCTU) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          – รับ 90 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : วันที่ 5 ตุลาคม 2558 – 6 มกราคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 2  : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 – 25 เมษายน 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ(BJM) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

          – รับ 80 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 – 8 มกราคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          – รับ 60 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 11 มกราคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  วันที่ 15 มกราคม 2559 – 9 พฤษภาคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 3  :  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 – 4 กรกฎาคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

          – รับ 30 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 11 มกราคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  วันที่ 15 มกราคม 2559 – 9 พฤษภาคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 3  :  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 – 4 กรกฎาคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี หลักสูตรภาษาอังกฤษ (DBTM) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

          – รับ 90 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 14 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

          – รับ 60 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          – รับ 40 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 28 มกราคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 2  : รับสมัครด้วยตนเอง วันที่  21 มี.ค. 59 – 23 มิ.ย. 59

                                            รับสมัครทางไปรษณีย์  วันที่ 21 มี.ค. 59 – 15 มิ.ย. 59

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          – รับ 80 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 28 มกราคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ หลักสูตรนานาชาติ (BSI) วิทยาลัยนวัตกรรม

          – รับ 40 คน

          – รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 29 มกราคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (LLB) คณะนิติศาสตร์

          – รับ 120 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1  : วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 2  :  วันที่ 1 มกราคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

หลักสูตรนานาชาติ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS)  คณะศิลปศาสตร์

          – รับ 100 คน

          – จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร :  วันที่ 4 มกราคม 2559 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ(ฺBEC) คณะศิลปศาสตร์ 

          – รับ 90 คน

          – รับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 11 มกราคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2559

          – รับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 11 มกราคม 2559 – 12 กุมภาพันธ์ 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ(BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

          – รับ 120 คน

          – รับสมัคร  :  วันที่ 14 ธันวาคม 2558 – 14 กุมภาพันธ์ 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) หลักสูตรนานาชาติ (IAC) คณะศิลปศาสตร์

          –  รับ  100 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1 :  วันที่ 21 ธันวาคม 2558 – 3 มีนาคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 2 :  วันที่ 1  เมษายน 2559 – 4 พฤษภาคม 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1  คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2  คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร  คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม(Global Studies and Social Entrepreneurship) หลักสูตรนานาชาติ (GSSE) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 

          –  รับสมัคร : วันที่ 18 มกราคม 2559 – 15 มีนาคม 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดู ขั้นตอนการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการระบบโควตา(เพิ่มเติม) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ(AUTO-TU) คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ(AUTO-TU) รับ 20 คน

           – รับสมัคร : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 – 21 มีนาคม 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก

          – รับ 30 คน

          – รับสมัคร รอบที่ 1 : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 – 28 มีนาคม 2559

          – รับสมัคร รอบที่ 2 : วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 – 9 มิถุนายน 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสาขาวิชาไทยคดีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

          – รับ 40 คน

          – รับสมัครสมัครด้วยตนเอง: วันที่ 1 มีนาคม 2559 – 8 มิถุนายน 2559 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)

          – รับสมัครสมัครสมัครทางไปรษณีย์: วันที่ 1 มีนาคม 2559 – 1 มิถุนายน 2559

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – น้องๆที่สมัครรับตรง 11 โครงการหลัก (ดูรายละเอียด คลิกที่นี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว ยังสามารถสมัครรับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้อีก และสามารถสมัครรับตรง หลักสูตรนานาชาติ ได้มากกว่า 1 โครงการ

 

P'Dome