โพสเมื่อ 12/09/2016 เวลา 4:41 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4686

โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

2018-2559-800

 

                คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2559  
 

……………………………………………………………………………

 

 

โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

            คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560

 

โครงการที่เปิดรับ

            – โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 55 คน

            – โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ(กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 5 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

             โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ

            – นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00 

            – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

           โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ(กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ)

            – กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วจากชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12 หรือเทียบเท่า (โรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ) และมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ เกรด B หรือเทียบเท่าขึ้นไป (โดยผู้สมัครต้องน่าหลักฐานแสดง การเทียบเท่ามาแสดง) ของรายวิชา ดังนี้ คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และเคมี ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย

            – มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่คณะกำหนด(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

              TOEFL 65 คะแนน(IBT) 500คะแนน(PBT) 173 คะแนน(CBT)

              IELTS 5.5

              TOEIC 650 คะแนน

 

เกณฑ์การคัดเลือก

             โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ

           – การสอบวิชา English Competency Test for Pharmacy Education  ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (English Competency Test for Pharmacy Education เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย grammar, reading comprehension, listening และ writing) คิดเป็น ร้อยละ 35%

           – คะแนนสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษษ 2560  ของ สทศ.  ใน 7 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ 1 อังกฤษ เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา คิดเป็น ร้อยละ 65%

           โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ(กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ)

           – พิจารณาจาก ผลการเรียนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.00 หรือ เกรด B หรือเทียบเท่าขึ้นไป (โดยผู้สมัครต้องน่าหลักฐาน แสดงการเทียบเท่ามาแสดง) ของรายวิชาดังนี้ คณิตศาสตร์, ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และเคมี ในช่วง มัธยมศึกษาตอนปลาย

           – ผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ตามที่คณะกำหนด(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

              TOEFL 65 คะแนน(IBT) 500คะแนน(PBT) 173 คะแนน(CBT)

              IELTS 5.5

              TOEIC 650 คะแนน

 

คำถามที่พบบ่อย

           – ค่าธรรมเนียมการศึกษา

              โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ เหมาจ่ายเทอมละ 50,000 บาท

           – ภาคปกติกับโครงการพิเศษ(ภาคสมทบ) แตกต่างกันอย่างไร

              ภาคปกติกับโครงการพิเศษ(ภาคสมทบ)เรียนหลักสูตรเดียวกัน อาจมีบางวิชาที่เรียนบรรยายร่วมกัน แต่ Lab จะแยกกันเรียน

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร คลิกที่นี่   

           – ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัคร คลิกที่นี่   

           – Website : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่   

 

P'Dome