โพสเมื่อ 01/12/2016 เวลา 4:01 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 9794

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ) (KUIC) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ)(KITMAN) คณะมนุษยศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร  รอบที่ 1 : วันที่ 1-25 ธันวาคม 2559

          – กำหนดการรับสมัคร  รอบที่ 2 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 10 มีนาคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ(หลักสูตรนานาชาติ)(IDDP) ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 13 มกราคม 2560

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ)(EEBA) คณะเศรษฐศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ รอบที่ 1  : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 27  มกราคม 2560

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง รอบที่ 1  : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1  คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ รอบที่ 2  : วันที่ 10 มีนาคม 2560 – วันที่ 21  เมษายน 2560

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง รอบที่ 2  : วันที่ 10 มีนาคม 2560 – วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2  คลิกที่นี่ 

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ(IUP) คณะวิศวกรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 –  วันที่ 31 มกราคม 2560

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)(BSTA) คณะเกษตร

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 –  วันที่ 31 มกราคม 2560

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 –  วันที่ 16 มิถุนายน 2560

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(BEcon) คณะเศรษฐศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1  : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

          – กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 2  : วันที่ 4 มีนาคม 2560 – วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ  รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัครการทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ รอบที่ 1 คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร(หลักสูตรนานาชาติ)(AIIP) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) (KUBIM) ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 17  มกราคม 2560 – วันที่ 31 มีนาคม 2560

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – กรอก ใบสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทุกโครงการ เลือกสมัครได้ทุกวิทยาเขต และเลือกสมัครได้ทุกคณะ/สาขา ที่เปิดรับสมัคร ทั้งนี้เป็นไปตามที่แต่ละโครงการกำหนด

 

P'Dome