โพสเมื่อ 22/11/2016 เวลา 5:40 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 8285

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4

 

พี่โดมแนะน้อง

            – ดาวน์โหลด ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกเข้าศึกษาใน หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ 

 

…………………………………………………………………………………..

 

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

 

              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 100 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-31 มกราคม 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           – จำนวนที่รับ 160 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-31 มกราคม 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 100 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-31 มกราคม 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิศวกรรมนาโน สาขาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 200 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-31 มกราคม 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 150 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-31 มกราคม 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 80 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-31 มกราคม 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา

           – จำนวนที่รับ 55 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-31 มกราคม 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 80 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-31 มกราคม 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 50 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 3-31 มกราคม 2560

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

            – น้อง ๆ สามารถสมัคร รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ได้มากกว่า 1 โครงการ

            – รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การสมัคร รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ น้อง ๆ สามารถสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ทั้ง 2 ประเภท

 

P'Dome