โพสเมื่อ 05/12/2015 เวลา 4:01 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 14339

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

 

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

 

 

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 80 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-29 มกราคม 2559

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 100 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-29 มกราคม 2559

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่  

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 150 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-29 มกราคม 2559

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา

           – จำนวนที่รับ 55 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-29 มกราคม 2559

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           – จำนวนที่รับ 160 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-29 มกราคม 2559

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 100 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-29 มกราคม 2559

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 80 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-29 มกราคม 2559

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 50 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-29 มกราคม 2559

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิศวกรรมนาโน สาขาวิศวกรรมอากาศยาน สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

           – จำนวนที่รับ 200 คน

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 4-29 มกราคม 2559

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

 

 พี่โดมแนะน้อง

            – น้องๆสามารถสมัคร รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ได้มากกว่า 1 โครงการ

            – รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ไม่ตัดสิทธิ์การสมัคร รับตรง แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ น้องๆสามารถสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ทั้ง 2 ประเภท

 

P'Dome