โพสเมื่อ 20/07/2015 เวลา 1:39 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 56068

[Infographic] องค์ประกอบคะแนนและการคิดคะแนนแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559

 

[Infographic] องค์ประกอบคะแนนและการคิดคะแนนแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559

 

 

             สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) ผู้รับผิดชอบการดำเนินการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ออกประกาศเผยแพร่ข้อมูลใน แผ่นพับองค์ประกอบคะแนนและค่าน้ำหนักแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ มีรายละเอียดดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

           – สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT2 30%

           – พยาบาลศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT2 30%

           – ทันตแพทยศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT1 10%

             PAT2 20%

           – เภสัชศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT2 40%

 

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

           – วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT1 10%

             PAT2 30%

           – เทคโนโลยีสารสนเทศ

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT1 20%

             PAT2 20%

 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 15%

             PAT2 15%

             PAT3 20%

 

กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT4 40%

 

กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

           – เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT1 10%

             PAT2 30%

 

กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์

           – บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 30%

             PAT1 20%

           – การท่องเที่ยวและการโรงแรม

             รูปแบบที่ 1

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 50%

             รูปแบบที่ 2

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 40%

             PAT7 10%

 

กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

             รูปแบบที่ 1

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 20%

             PAT5 30%

             รูปแบบที่ 2

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT5 20%

             PAT1/2/3/4/6/7(เลือก 1 วิชา) 20%

 

กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

             – ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 10%

             PAT4 หรือ PAT6 40%

 

กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           – นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

             พื้นฐานวิทยาศาสตร์

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 30%

             PAT1 20%

             พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 50%

             พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

             GPAX 20%

             ONET 30%

             GAT 30%

             PAT7 20%

 

ข้อสังเกต

           –  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ หรือ พื้นฐานศิลปศาสตร์ คือ ชื่อเรียกรูปแบบองค์ประกอบคะแนน ไม่ได้หมายถึงสายการเรียน ดังนั้นหากน้องๆมีองค์ประกอบคะแนนครบก็สามารถเลือกสมัครได้

           – อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบคะแนนและค่าน้ำหนักแอดมิชชัน ดังกล่าว เป็นเพียงกรอบให้แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยนำไปใช้เท่านั้น ในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย จึงอาจมีการรับรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ดูตัวอย่างจาก หนังสือระเบียบการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 

 

การคิดคะแนนแอดมิชชัน

 

[Infographic] องค์ประกอบคะแนนและการคิดคะแนนแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559

 

ข้อสังเกต

           – GPAX ที่นำมาใช้ในแอดมิชชัน คือ GPAX ที่นักเรียนได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้จัดทำเอกสารเผยเพร่ เรื่อง ถามตอบ Admissions กลาง โดยในคำถามข้อที่ 5 ที่ถามว่า “GPAXทีใช้ในแอดมิชชันกลาง เป็น GPAX ทีใช้ O-NET ถ่วง หรือ GPAX ทีนักเรียนได้จริง?” สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ชี้แจงคำตอบไว้ว่า “ใช้ GPAX ทีนักเรียนได้จริง”

Slide8

 

           – เด็กแลกเปลี่ยน! ไม่ต้องเครียด! GPAX ที่ใช้แอดมิชชันคือ ” GPAX ที่สำเร็จการศึกษา ในใบ ปพ. 1 : พ “ โดยไม่สนใจว่าเรียนในโรงเรียน 4 เทอม หรือ 5 เทอม หรือ 6 เทอม

           – คะแนน GAT/PAT มีอายุ 2 ปีนับตั้งแต่วันสอบ

           – GAT เชื่อมโยง และ GAT ภาษาอังกฤษ เป็นเพียงตอนที่ 1 และตอนที่ 2 ในรายวิชาเดียวกัน คือ รายวิชา GAT ความถนัดทั่วไป ดังนั้น ในการคิดคะแนนแอดมิชชัน คะแนนของรายวิชา GAT ความถนัดทั่วไป ต้องมาจากครั้งเดียวกัน ไม่สามารถแยก GAT เชื่อมโยง กับ GAT ภาษาอังกฤษ มาใช้ได้

           – ดาวน์โหลด วิธีการคิดคะแนนแอดมิชชัน ของ สอท. คลิกที่นี่

           – Admission Premium  เปิดให้น้องๆ คำนวณคะแนนแอดมิชชันและประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน ได้แล้ววันนี้ ที่ โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน คลิกที่นี่

โปรแกรมช่วยแอดมิชชัน Admission Premium เลือกคณะ เลือกอนาคต

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ปฏิทินกำหนดการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

           – Website : การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ แอดมิชชัน คลิกที่นี่  

 

 

P'Dome