โพสเมื่อ 01/12/2016 เวลา 1:14 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 2240

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

จำนวนที่รับ

           – จำนวน 15 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เน้นกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์

           – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า  เน้นกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์

           – สอบผ่านเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

           – สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เทีนบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           – ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 วิชา โดยแต่ละวิชาต้องผ่านเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

           – Website : ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่  

 

P'Dome