โพสเมื่อ 03/12/2014 เวลา 9:57 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 10133

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมการบินและอวกาศนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

 

                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 การบิน ม.เกษตร

 

จำนวนที่รับ

           - จำนวน 15 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เน้นกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์

           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า  เน้นกลุ่มเรียนวิทยาศาสตร์

           - สอบผ่านเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

           - สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เทีนบเท่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 วิชา โดยแต่ละวิชาต้องผ่านเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง

การบิน ม.เกษตร 2

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิกที่นี่ 

           - Website : ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome