โพสเมื่อ 30/10/2017 เวลา 7:06 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 50243

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

 เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ GAT/PAT

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           พี่โดมแนะน้อง : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4-5 สมัครสอบ GAT/PAT ไม่ได้ เพราะการสอบ GAT/PAT ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ ณ วันสอบว่า ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็น สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เท่านั้น

 

กำหนดการ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

กําหนดการเปิด-ปิดระบบการรับสมัครสอบ และการชําระเงินค่าสมัคร

 

สมัคร GAT PAT 61 2

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าระบบ GAT/PAT ผู้สมัคร เข้าระบบ GAT/PAT ได้ที่ www.niets.orth 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียบรับรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT

            สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT  ต้อง ลงทะเบียน คลิกที่นี่

            เฉพาะผู้สมัครสอบรายใหม่ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผู้สมัครสอบรายใหม่ที่เป็นชาวต่างประเทศสามารถใช้ เลขที่หนังสือเดินทาง ของตนเองในการลงทะเบียบรับรหัสผ่าน

            สำหรับผู้สมัครรายเก่า หรือ ผู้ที่เคยลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT แล้ว ให้เข้าระบบได้เลย โดยไม่ต้องลงทะบียนใหม่ เข้าสู่ ระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่ (หาก รหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT สามารถสอบถามรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT ได้ คลิกที่นี่)

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

            ลงทะเบียน – ยืนยันตัวตน/ข้อมูลเบื้องต้น

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

            กรอกข้อมูลผู้สมัคร

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

 

           ข้อมูลที่ต้องกรอก/เลือก ได้แก่

           ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย

           – คำนำหน้าชื่อ

           – ชื่อ-นามสกุล

           – เลขประจำตัวประชาชน

           – วันเดือนปีเกิด

           ส่วนที่ 2 ข้อมูลการศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ประกอบด้วย

           – ระดับการศึกษา ณ วันสมัคร (กรณี #dek61 กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เลือก ระดับชั้น ม.6/เทียบเท่า / กรณี #เด็กซิ่ว เลือก จบการศึกษา ปี พ.ศ. และกรอก ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา เช่น #dek60 นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 จบการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 ให้กรอก “2560″ )

           – เลขประจำตัวนักเรียน (กรอก 5 หลัก หรือ 10 หลัก หรือ 13 หลัก ก็ได้)

           – ความต้องการพิเศษ (กรณี ผู้สมัครไม่มีความบกพร่องทางร่างกาย เลือก เด็กปกติ กรณี ผู้สมัครมีความบกพร่องทางร่างกาย เลือก ประเภทความช่วยเหลือที่ผู้สมัครต้องการ)

           – ที่ตั้งสถานศึกษา (เลือก จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง และโรงเรียน)

           ส่วนที่ 3 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ประกอบด้วย

           – บ้านเลขที่ (ผู้สมัครสามารถกรอก ที่อยู่ที่สามรถติดต่อได้ หรือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ก็ได้)

           – จังหวัด

           – อำเภอ/เขต

           – ตำบล/แขวง

           – รหัสไปรษณีย์

           – หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้สมัครต้อง เลือกกรอกอย่างน้อย 1 อย่าง ระหว่าง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ กรอกทั้ง 2 อย่าง ก็ได้ )

           – อีเมล

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบรายวิชา GAT/PAT

            เลือกเมนู สมัครสอบ

 

สมัครสอบ 1

 

 

            เลือก รายวิชา GAT/PAT ที่ต้องการสมัครสอบ (พี่โดมแนะน้อง :  การรับสมัครสอบ GAT/PAT ไม่ได้มีการกำหนดสายการเรียนของผู้สมัครสอบ เพราะฉะนั้นผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ทุกรายวิชาที่เปิดรับสมัคร) ประกอบด้วย

            GAT ความถนัดทั่วไป (พี่โดมแนะน้อง : ผู้สมัครทุกคนควรต้องเลือกสมัครสอบ GAT ความถนัดทั่วไป เนื่องจากในโควตา/รับตรงร่วมกัน/แอดมิชชัน ที่ใช้ GAT/PAT เป็นองค์ประกอบคัดเลือก มักจะใช้รายวิชา GAT ความถนัดทั่วไปด้วยเสมอ)

            PAT ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (พี่โดมแนะน้อง : ผู้สมัครเลือกสมัครสอบเฉพาะรายวิชาที่ผู้สมัครนำไปใช้เป็นองค์ประกอบคัดเลือกในการสมัครโควตา/รับตรงร่วมกัน/แอดมิชชัน)

            – PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

            – PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

            – PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

            – PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

            – PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

            – PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

            – PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (พี่โดมแนะน้อง : ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ภาษาเท่านั้น เนื่องจาก PAT 7 ทั้ง 7 ภาษา จัดสอบในวันและเวลาเดียวกัน)

                           PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

                           PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

                           PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

                           PAT 7.4 ภาษาจีน

                           PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

                           PAT 7.6 ภาษาบาลี

                           PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

 

            เลือก อำเภอ/เขต จังหวัด ที่จะสอบ

            ผู้สมัครสอบที่ต้องการจะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี ให้เลือก เขต/อำเภอ และจังหวัด ที่ต้องการจะไปสอบ และเมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครต้องเข้ามาเลือก โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ที่จัดเป็นสนามสอบเองอีกครั้ง

            ผู้สมัครสอบที่ต้องการจะสอบในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ให้เลือก อำเภอ และจังหวัด ที่ต้องการจะไปสอบ และเมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้ามาเลือก โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ที่จัดเป็นสนามสอบได้เอง ทั้งนี้ สทศ. จะจัดโรงเรียนสนามสอบ ให้ตามอำเภอและจังหวัดที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบในบางอำเภอ เนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในอำเภอใกล้เคียง

           ภายหลังการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ที่ เมนูเลือกสนามสอบ ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ

 

 

ขั้นตอนที่ 4 การพิมพ์ใบจ่ายเงินและการชำระเงิน

            การพิมพ์ใบจ่ายเงิน เลือกเมนู พิมพ์ใบจ่ายเงิน (เฉพาะกรณีชำระเงินที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ใน  7-11 ผู้สมัครสามารถ ถ่ายรูปรหัสการชำระเงิน หรือ จดรหัสการชำระเงิน หรือ แจ้งเลขประจำตัวประชาชน โดย ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบจ่ายเงิน )

            ค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท 

 

สมัครสอบ 2

GAT 6

 

            การชำระเงิน ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ที่  เคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ใน  7-11 (ค่าธรรมเนียม 15 บาท) หรือ เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

 

 

ขั้นตอนที่ 5 การเลือกโรงเรียนสนามสอบ

 

สมัครสอบ 3

 

 

           เฉพาะผู้สมัครที่จะสอบ GAT/PAT ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี

           เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วและสถานะการชำระเงินขึ้นแล้ว ต้องเข้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่ (ด้วย รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้จากการลงทะเบียนในครั้งแรก) เพื่อเลือกโรงเรียนสนามสอบ ที่เมนู เลือกสนามสอบ โดยสามารถทำได้ทันที ไม่ต้องรอวันถัดไป

            โรงเรียนสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี คลิกที่นี่

            หมายเหตุ สทศ. ปิดระบบการเลือกโรงเรียนสนามสอบ GAT/PAT ในกรุงเทพ นนทบุรี และปทุมธานี ชั่วคราว พร้อมเปิดระบบให้เลือกสนามสอบอีกครั้งในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 

          ผู้สมัครที่จะสอบ GAT/PAT ในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี

           เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ไม่ต้องเข้าระบบเพื่อเลือกโรงเรียนสนามสอบ เนื่องจาก สทศ. จะจัดโรงเรียนสนามสอบให้ผู้สมัครตาม อำเภอและจังหวัด ที่ผู้สมัครเลือกไว้ ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศโรงเรียนสนามสอบให้ผู้เข้าสอบทราบในขั้นตอนการประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

           จังหวัดและอำเภอ ที่จะเปิดสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกที่นี่

 

           ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ที่ เมนูเลือกสนามสอบ ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ

           รายวิชาที่จัดสอบวันเดียวกัน เช่น GAT กับ PAT1 สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สมัครจะได้สอบในสนามสอบเดียวกัน ส่วนรายวิชาที่จัดสอบคนละวันกัน เช่น GAT สอบวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 กับ PAT7 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบต่างกันได้ 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ระบบ การรับสมัครสอบ GAT/PAT คลิกที่นี่ 

           – Website : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลิกที่นี่

 

 

ครบทุกเรื่อง! เกี่ยวกับ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

           – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561) คลิกที่นี่

           – เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

   

 

P'Dome