โพสเมื่อ 26/07/2016 เวลา 1:03 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 176808

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 


ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2560

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………

 

 

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ GAT/PAT

           – กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           พี่โดมแนะน้อง : นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4-5 สมัครสอบ GAT/PAT ไม่ได้ เพราะการสอบ GAT/PAT ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ ณ วันสอบว่า ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือเป็น สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เท่านั้น

 

กำหนดการ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

กําหนดการเปด-ปดระบบการรับสมัครสอบ และการชําระเงินค่าสมัคร

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าระบบ GAT/PAT

             ผู้สมัคร เข้าระบบ GAT/PAT ได้ที่ www.niets.or.th

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560   

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียบรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT

            การลงทะเบียบรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT สำหรับผู้สมัครรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT เท่านั้น เข้าสู่ ระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่  หรือ คลิกที่นี่ 

            เฉพาะผู้สมัครสอบรายใหม่ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ดาวน์โหลด แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานหน้าแรกของหนังสือเดินทางที่มีรูปถ่าย(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) สแกนส่ง สทศ. ทาง E-mail : GAT-PAT@niets.or.th หรือ Fax ไปที่ 02-219-2996 หรือ 02-129-3866-67 สทศ. จะดำเนินการลงทะเบียนในระบบให้ตามข้อมูลที่ผู้สมัครสอบระบุและแจ้งรหัสชื่อผู้ใช้งาน ให้ผู้สมัคร ทางโทรศัพท์ หรือ E-mail เพื่อให้ผู้สมัครสอบเข้าระบบ GAT/PAT และสมัครสอบ และชำระเงินตามขั้นตอนต่อไป

            กรณีเคยลงทะเบียนรับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT แล้ว ให้เข้าระบบได้เลย โดยไม่ต้องลงทะบียนใหม่ เข้าสู่ ระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่  หรือ คลิกที่นี่ (หาก ลืมรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT สามารถสอบถามรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ในการเข้าระบบ GAT/PAT ได้ คลิกที่นี่)

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

            ลงทะเบียน – ยืนยันตัวตน/ข้อมูลเบื้องต้น

 

ลงทะเบียน

 

 

            กรอกข้อมูลผู้สมัคร

 

ลงทะเบียนรับสมัครสอบ GAT PAT

 

           ข้อมูลที่ต้องกรอก/เลือก ได้แก่

           ส่วนที่ 1 รายละเอียดผู้สมัคร ประกอบด้วย

           – คำนำหน้าชื่อ

           – ชื่อ-นามสกุล

           – เลขประจำตัวประชาชน

           – วันเดือนปีเกิด

           ส่วนที่ 2 ข้อมูลการศึกษา ที่ตั้งสถานศึกษา ประกอบด้วย

           – ระดับการศึกษา ณ วันสมัคร (กรณี กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า เลือก ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่ากรณี เด็กซิ่ว เลือก จบการศึกษา ปี พ.ศ. และ เลือกปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา เช่น นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558  จบการศึกษา ปี พ.ศ. 2559 และ เลือกปี พ.ศ. 2559 )

           – เลขประจำตัวนักเรียน (กรอก 5 หลัก หรือ 10 หลัก หรือ 13 หลัก ก็ได้)

           – ความต้องการพิเศษ (กรณี ผู้สมัครไม่มีความบกพร่องทางร่างกาย เลือก เด็กปกติ กรณี ผู้สมัครมีความบกพร่องทางร่างกาย เลือก ประเภทความช่วยเหลือที่ผู้สมัครต้องการ)

           – ที่ตั้งสถานศึกษา (เลือก จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง และโรงเรียน)

           ส่วนที่ 3 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ประกอบด้วย

           – บ้านเลขที่ (ผู้สมัครสามารถกรอก ที่อยู่ที่สามรถติดต่อได้ หรือ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ก็ได้)

           – จังหวัด

           – อำเภอ/เขต

           – ตำบล/แขวง

           – รหัสไปรษณีย์

           – หมายเลขโทรศัพท์ (ผู้สมัครต้อง เลือกกรอกอย่างน้อย 1 อย่าง ระหว่าง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ กรอกทั้ง 2 อย่าง ก็ได้ )

           – อีเมล

 

 

ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบรายวิชา GAT/PAT

            เลือกเมนู สมัครสอบ

 

สมัครสอบ 1

 

 

            เลือก รายวิชา GAT/PAT ที่ต้องการสมัครสอบ (พี่โดมแนะน้อง :  การรับสมัครสอบ GAT/PAT ไม่ได้มีการกำหนดสายการเรียนของผู้สมัครสอบ เพราะฉะนั้นผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ทุกรายวิชาที่เปิดรับสมัคร) ประกอบด้วย

            GAT ความถนัดทั่วไป (พี่โดมแนะน้อง : ผู้สมัครทุกคนควรต้องเลือกสมัครสอบ GAT ความถนัดทั่วไป เนื่องจากในระบบแอดมิชชัน และ ระบบรับตรง ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ที่ใช้ GAT/PAT เป็นองค์ประกอบคัดเลือก ใช้รายวิชา GAT ความถนัดทั่วไป)

            PAT ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (พี่โดมแนะน้อง : ผู้สมัครเลือกสมัครสอบเฉพาะรายวิชาที่ผู้สมัครนำไปใช้เป็นองค์ประกอบคัดเลือกในการสมัครรับตรงและแอดมิชชัน ต้องสมัคร GAT/PAT วิชาอะไรบ้าง? เช็ก! สรุปรายวิชา GAT/PAT ที่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือกในระบบรับตรงและแอดมิชชันของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คลิกที่นี่ )

            – PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

            – PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

            – PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

            – PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

            – PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

            – PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

            – PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (พี่โดมแนะน้อง : ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ภาษาเท่านั้น เนื่องจาก PAT 7 ทั้ง 6 ภาษา จัดสอบในวันและเวลาเดียวกัน ทั้งการสมัครแต่ละครั้งผู้สมัครสามารถเลือกสมัคร PAT7 แตกต่างกันได้ เช่น ครั้งที่ 1/2560 เลือกสมัคร PAT7.1 ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 2/2560 เปลี่ยนไปเลือกสมัคร PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน ได้)

                           PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

                           PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

                           PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

                           PAT 7.4 ภาษาจีน

                           PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

                           PAT 7.6 ภาษาบาลี

 

            เลือก อำเภอ/เขต จังหวัด ที่จะสอบ

            ผู้สมัครสอบที่ต้องการจะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี ให้เลือก เขต/อำเภอ และจังหวัด ที่ต้องการจะไปสอบ และเมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครต้องเข้ามาเลือก โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ที่จัดเป็นสนามสอบเองอีกครั้ง

            ผู้สมัครสอบที่ต้องการจะสอบในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ให้เลือก อำเภอ และจังหวัด ที่ต้องการจะไปสอบ และเมื่อชำระเงินแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเข้ามาเลือก โรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา ที่จัดเป็นสนามสอบได้เอง ทั้งนี้ สทศ. จะจัดโรงเรียนสนามสอบ ให้ตามอำเภอและจังหวัดที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบในบางอำเภอ เนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในอำเภอใกล้เคียง

           ภายหลังการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ที่ เมนูเลือกสนามสอบ ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ

 

 

ขั้นตอนที่ 4 การพิมพ์ใบจ่ายเงินและการชำระเงิน

            การพิมพ์ใบจ่ายเงิน เลือกเมนู พิมพ์ใบจ่ายเงิน (เฉพาะกรณีชำระเงินที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ใน  7-11 ผู้สมัครสามารถ ถ่ายรูปรหัสการชำระเงิน หรือ จดรหัสการชำระเงิน หรือ แจ้งเลขประจำตัวประชาชน โดย ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใบจ่ายเงิน )

            ค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท 

 

สมัครสอบ 2

GAT 6

 

            การชำระเงิน ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ที่  เคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น ใน  7-11 (ค่าธรรมเนียม 15 บาท) หรือ ธนาคารกรุงไทย รวมถึงระบบชำระเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงไทยด้วย (ค่าธรรมเนียม 10 บาท)

 

 

ขั้นตอนที่ 5 การเลือกโรงเรียนสนามสอบ

 

สมัครสอบ 3

 

 

           เฉพาะผู้สมัครที่จะสอบ GAT/PAT ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี

           เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วและสถานะการชำระเงินขึ้นแล้ว ต้องเข้าระบบ GAT/PAT คลิกที่นี่ (ด้วย รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ที่ได้จากการลงทะเบียนในครั้งแรก) เพื่อเลือกโรงเรียนสนามสอบ ที่เมนู เลือกสนามสอบ โดยสามารถทำได้ทันที ไม่ต้องรอวันถัดไป

           รายชื่อ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ที่เปิดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 คลิกที่นี่

           รายชื่อ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ที่เปิดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่

          ผู้สมัครที่จะสอบ GAT/PAT ในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี

           เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว ไม่ต้องเข้าระบบเพื่อเลือกโรงเรียนสนามสอบ เนื่องจาก สทศ. จะจัดโรงเรียนสนามสอบให้ผู้สมัครตาม อำเภอและจังหวัด ที่ผู้สมัครเลือกไว้ ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศโรงเรียนสนามสอบให้ผู้เข้าสอบทราบในขั้นตอนการประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

           ตรวจสอบ จังหวัด และ อำเภอ ที่เปิดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 คลิกที่นี่

           ตรวจสอบ จังหวัด และ อำเภอ ที่เปิดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 คลิกที่นี่

           ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ที่ เมนูเลือกสนามสอบ ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ

           รายวิชาที่จัดสอบวันเดียวกัน เช่น GAT กับ PAT1 สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ผู้สมัครจะได้สอบในสนามสอบเดียวกัน ส่วนรายวิชาที่จัดสอบคนละวันกัน เช่น GAT สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 กับ PAT7 สอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบต่างกันได้ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

ปัญหายอดฮิตและวิธีการแก้ไขปัญหา

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

ปัญหายอดฮิต : กรอกข้อมูลผิดพลาด

วิธีแก้ : เข้าระบบ แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร (ยกเว้น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน)

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

วิธีแก้ : กรณีแก้ไข ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ให้ดาวน์โหลด ใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว(อยู่ท้ายประกาศรับสมัคร) คลิกที่นี่ (แล้วส่งไปที่ สทศ. ช่องทางที่ 1 ส่งทางไปรษณีย์ กลุ่มงานบริการการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ ช่องทางที่ 2 ส่งทาง E-mail : GAT-PAT@niets.or.th ) สทศ. จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลหลังจากได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ไม่เกิน 2 วัน

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ปัญหายอดฮิต : เลือกโรงเรียนสนามสอบไม่ได้ (เฉพาะสนามสอบ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี) หรือ พิมพ์ใบจ่ายเงินไม่ได้

วิธีแก้ : ให้ ปิด Pop-up Blocker

 

              สำหรับผู้ใช้ Internet Explorer ใน PC

 

20131001185350

 

            สำหรับผู้ใช้ Chrome ใน PC

20131001115144

 

 

            สำหรับผู้ใช้ Chrome ใน โทรศัพท์มือถือ Smartphone

 

15423591_1508044502557000_400385265_n

 

 

            สำหรับผู้ใช้ Safari ใน iPhone หรือ iPad

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

ปัญหายอดฮิต : ต้องการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม/ลด รายวิชาในการสมัครสอบ

วิธีแก้ : กรณี ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ทั้งหมด และนำเฉพาะใบจ่ายเงินใบล่าสุด ไปชำระเงินเท่านั้น

วิธีแก้ : กรณี ชำระเงินค่าสมัครใบก่อนหน้าแล้ว

             หากต้องการเพิ่มเติมรายวิชาในการสมัครสอบ ให้เข้าระบบสมัครสอบอีกครั้ง โดยสมัครสอบเฉพาะวิชาที่ต้องการเพิ่มเติมเท่านั้น และนำใบจ่ายเงิน ไปชำระเงิน ระบบจะรวมวิชาจากทุกใบสมัครที่ชำระเงินแล้วให้เองโดยอัตโนมัติ

             หากต้องการลดรายวิชาในการสมัครสอบ กรณีชำระเงินค่าสมัครใบก่อนหน้าแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถลดรายวิชาในการสมัครสอบได้ 

 

 

ปัญหายอดฮิต : ต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชา PAT7

วิธีแก้ : กรณี ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร ให้ทำการสมัครใหม่ทั้งหมด

วิธีแก้ : กรณี ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ดาวน์โหลด แบบคำขอแก้ไขรายวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7.1 – 7.6)  คลิกที่นี่ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการสมัครและชำระเงิน(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) สแกนส่งทาง E-mail : GAT-PAT@niets.or.th หรือ Fax ไปที่ 02-219-2996 หรือ 02-129-3866-67 สทศ. จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลหลังจากได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ไม่เกิน 2 วัน

 

เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ระบบ การรับสมัครสอบ GAT/PAT คลิกที่นี่  หรือ คลิกที่นี่

           – Website : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลิกที่นี่  

 

ครบทุกเรื่อง! เกี่ยวกับ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

           – เจาะลึก! ขั้นตอนการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2559 – วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) คลิกที่นี่

           – ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560) คลิกที่นี่

           – เนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

 

P'Dome