โพสเมื่อ 22/07/2014 เวลา 2:02 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 45513

แนวคิดใหม่? กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบจัดทำ “สมุดบันทึกความดี” นักเรียนทุกระดับ เล็งใช้รับเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

 

โค้ด 4_0_2_5

 

         จากนโยบายค่านิยมหลัก 12 ประการ คสช. … ล่าสุด! กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการจัดทำ ”สมุดบันทึกความดี” ของนักเรียนทุกระดับ พร้อมขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาใช้ความดีเป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ติดตามรายละเอียดของข่าวจาก ผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 22/2557 โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียดดังนี้
 

S__10108931
( ขอขอบคุณภาพ http://www.moe.go.th/websm/2014/jul/S__10108931.jpg 
จาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ )

 

         ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายการสร้างค่านิยมหลัก  12 ประการ ของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ ไปแล้วนั้น

 

         ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 22/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ว่า  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานนำค่านิยมหลัก  12 ประการ  ไปบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร การวัดและประเมินผล และในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  การมีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส  มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป  และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

        และในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการจัดทำ “สมุดบันทึกความดี” ของนักเรียนทุกระดับ ทุกประเภท ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง กศน. เพื่อต้องการให้จดบันทึกความดีที่นักเรียนได้กระทำ และขอให้ทุกหน่วยงานจัดระบบของตัวเอง และมีการรับรองจากครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย ทั้งนี้ยังได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาใช้ความดีเป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งนายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการ กกอ. จะได้นำไปหารือในที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต่อไป

 

        ส่วนการกำหนดแนวปฏิบัติว่าจะให้ครอบคลุมตั้งแต่เมื่อไร นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการ กกอ. รับจะนำไปหารือกับ ทปอ. ก่อน เพราะในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ามหาวิทยาลัย จะต้องใช้มติ ทปอ.เป็นหลัก ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเห็นด้วยกับการใช้ในเรื่องของความดี เช่น นครปฐมโมเดล ที่ใช้ความดีแล้วเข้ามหาวิทยาลัยได้ จึงจะต้องมีช่องทางของคนทำดี คนซื่อสัตย์ มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้เข้ามหาวิทยาลัยได้ ดังเช่นในต่างประเทศ ก็ใช้อ่านจากเรียงความ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

       โอ้ยขำ โอ้ยตลก! … ล้อกันเล่นใช่มั้ย? แนวคิดใหม่? กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใช้ “สมุดบันทึกความดี” เป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

       เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่า “สมุดบันทึกความดี” คือ ภาระงานที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการทำงานและการทำการบ้านที่มีจำนวนมากมายมหาศาลอยู่แล้วสำหรับนักเรียนไทย ที่แม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังหาเหตุผลที่ฟังขึ้นมารองรับไม่ได้ว่ามีความจำเป็นอะไรที่ต้องมี ”สมุดบันทึกความดี” และ การให้นักเรียนทำ “สมุดบันทึกความดี” มีประโยชน์อย่างไร หรือ ทำให้นักเรียนเป็นคนดี หรือ ขยันทำควมดีมากขึ้นได้อย่างไร … คงเห็นแต่เพียงภาพ  “สมุดบันทึกความดี” ที่กองพะเนิน รอถูกนำไปทิ้งเป็นขยะ หลังจบภาคการศึกษา จบปีการศึกษา หรือ จบการศึกาาในแต่ละช่วงชั้น ของนักเรียนไทยเท่านั้น

 

1972515_531327306984838_1018148242_n

(ภาพจาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=531327306984838&set=o.109357035752956&type=1&theater )

 
        โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดล่าสุด ที่แม้จะเพิ่งถูกคิดออกมาล่าสุดโดยกระทรวงศึกษาธิการ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นแนวคิดที่ใหม่แต่ประการใด สำหรับการใช้ “สมุดบันทึกความดี” เป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้เพราะ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งของไทย มีโครงการที่รับนิสิต นักศึกษา ผ่านโครงการที่เน้นรับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอยู่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น

         - โควตาส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

         - โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         - โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         - โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

         - โควตาเด็กดีมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

         - โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         - โครงการเด็กดีต้องมีที่เรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         - โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

         - โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

         - โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

        ก็ได้แต่ฝากความหวังไว้ที่ นายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการ กกอ. คนใหม่ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานมานี้ และ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะไม่นำเรื่องใช้ “สมุดบันทึกความดี” เป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา มาใช้กับนักเรียน ม.6 ทุกคน ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆมีโครงการที่เปิดช่องทางให้นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว หากมหาวิทยาลัยต่างๆต้องการส่งเสริมในด้านนี้ ก็สามารถใช้วิธีการเพิ่มสัดส่วนจำนวนการรับในส่วนโครงการลักษณะนี้มากขึ้น แทนการใช้ “สมุดบันทึกความดี” ก็ได้

       ไม่เช่นนั้นแล้ว หากเรื่องใช้ ”สมุดบันทึกความดี” เป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ถูกนำมาใช้กับนักเรียน ม.6 ทุกคนที่ต้องการเข้าสู่มหาวิทยาลัย ในอนาคตอันใกล้นี้เราคงจะได้เห็นนักเรียนไทยต้องอดหลับอดนอนเพื่อทำ “สมุดบันทึกความดี” แบบข้ามวันข้ามคืน หรือ นักเรียนอาจต้องใช้เวลาในแต่ละวันมากขึ้นในการนั่งนึกคิดว่าวันนี้จะบันทึกอะไรลงใน “สมุดบันทึกความดี” ได้บ้าง นักเรียนไทยคงไม่มีเวลาและโอกาสไปค้นหาและพัฒนาความเป็นเลิศในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัด และเราคงจะพบอัจริยภาพของเด็กไทยในด้านอื่นๆได้ยากยิ่งขึ้น

        หากการมี  “สมุดบันทึกความดี” จะพอมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นบ้าง ก็คงจะเป็นเพียงแค่ทำให้เราได้เห็นภาพของการทำความดีของนักเรียนไทย แต่ก็ทำไปเพื่อหวังผลตอบแทน ทำอะไรเล็กๆน้อยๆ ก็ต้องรีบบันทึกลง “สมุดบันทึกความดี” และ เราก็จะได้ยินประโยคเช่นนี้บ่อยขึ้น “คุณ … รบกวนเซ็นชื่อใน สมุดบันทึกความดี ให้ด้วยครับ/ค่ะ”

        นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อกรณีแนวคิด กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบการจัดทำ ”สมุดบันทึกความดี” ของนักเรียนทุกระดับ พร้อมขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาใช้ความดีเป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา อย่างไร ร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่เลย

 

P'Dome