โพสเมื่อ 20/02/2017 เวลา 11:36 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3968

สทศ. รับสมัครสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ กรณีขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย

 

jpg_1488525358            สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2559

 

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดังต่อไปนี้

           กรุงเทพมหานคร สนามสอบโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

           จังหวัดขอนแก่น สนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

           จังหวัดชลบุรี สนามสอบโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

           จังหวัดเชียงใหม่ สนามสอบโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

           จังหวัดพิษณุโลก สนามสอบโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

           จังหวัดราชบุรี สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

           จังหวัดลพบุรี สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

           จังหวัดสงขลา สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

           จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

           จังหวัดอุบลราชธานี สนามสอบโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………….

 

สทศ. รับสมัครสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ กรณีขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย

 

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดังต่อไปนี้

 

เหตุสุดวิสัย

          หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยฉับพลนโดยไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดคิดว่าจะ เกิดขึ้นและไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้พ้นไปได ้ แม้ว่าตนเองจะได้ใช้ความระวัดระวังตามสมควรแล้วก็ตาม ซึ่งส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเขาสอบ O-NET ในช่วงวันและเวลาที่ทำการสอบได้ แบ่งเป็น 2 กรณี

          1.1 เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ตองเข้ารับการรักษา

          1.2 เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่

                 –  ภัยธรรมชาติ

                 –  โรคระบาด

                 –  เหตุฉุกเฉินเกิดแก่บิดา-มารดาแล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้

                 –  เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ  O-NET รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

           – เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

           – เป็นนักเรียนเที่ยบเท่าชั้น ม.6 ที่มีเลขที่นั่งสอบและไม่ได้เข้าสอบในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

           – เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ที่โรงเรียนไม่ได้ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ในกรณีนักเรียนต้องส่งหนังสือรับรองจากโรงเรียนว่าไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าสอบจริง

 

กำหนดการรับสมัครสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

           รับสมัครระหว่าง วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

 

วิธีการสมัคร

         –  นักเรียนสมัครด้วยตนเองที่ สทศ. หรือ

         –  นักเรียนสมัครทางไปรษณีย์โดยวิธี EMS เท่านั้น เอกสารการสมัครทั้งหมดจัดส่งถึง กลุ่มงานบริหารการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

            ชุดวิชาละ 100 บาท และหากสมัครทางไปรษณีย์ให้ชำระค่าสมัครโดยใช้ ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม นาย ภาคภูมิ ภู่มณี (หัวหน้างานการเงิน) ไปรษณีย์ราชเทวี

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

           กรณีที่ 1 เหตุสุดวิสัยที่เกิดกับตัวนักเรียนเอง ได้แก่ ความเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุที่ตองเข้ารับการรักษา ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังนี้

           – ใบคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษ สำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

           – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง

           – หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัดในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสยที่ทำให้ไม่สามารถเขาสอบได้

           – หลักฐานใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลและแพทย์ผู้รักษาได้มีความเห็นและรับรองว่ามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระหว่างวันและเวลาที่มีการสอบ จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาหรือพักรักษาตัวทำให้ไม่สามรถเข้าสอบได้ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงเหตุสุดวิสัย

          กรณีที่ 2 เหตุสุดวิสัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกแล้วส่งผลต่อตัวนักเรียน ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เหตุฉุกเฉินเกิดแก่บิดา-มารดาแล้วทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เหตุฉุกเฉินที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบ O-NET ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้  ต้องใช้เอกสารและหลักฐานดังนี้

           – ใบคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษ สำหรับผู้เกิดเหตุสุดวิสัย

           – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง

           – หนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัดในการรับรองว่านักเรียนได้ประสบเหตุอันเป็นเหตุสุดวิสยที่ทำให้ไม่สามารถเขาสอบได้

           – หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานที่สามารถระบุเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ที่ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเขาสอบในช่วงวันและเวลาที่กำหนดได้

 

ประกาศรายชื่อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

           วันที่ 3 มีนาคม 2560

 

สถานที่สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย 

           สนามสอบ O-NET ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ที่ทาง สทศ. กำหนดใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  ขอนแก่น  อุบลราชธานี เชียงใหม่  พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สงขลา ชลบุรี ราชบุรี ลพบุรี

 

ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย 

 สทศ. รับสมัครสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษ กรณีขาดสอบด้วยเหตุสุดวิสัย

 

พี่โดมแนะน้อง

            –  ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559  คลิกที่นี่

            – ดาวน์โหลด ใบคำร้องขอสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559 รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย คลิกที่นี่

            –  Website : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. คลิกที่นี่

 

P'Dome