โพสเมื่อ 27/12/2016 เวลา 7:08 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1765

โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

 

 โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

 

โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             - สาขาที่เปิดรับ : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ,เคมีประยุกต์ ,วิศวกรรมวัสดุ

             - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 ธันวาคม 2559 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

             - คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6

             - เกณฑ์การคัดเลือก : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ,ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา(GPA) และผลการสอบสัมภาษณ์

             - ดูรายละเอียดการรับสมัครและเข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

 

โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             - สาขาที่เปิดรับ : เทคโนโลยีสารสนเทศ ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์

             - กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 26 ธันวาคม 2559 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

             - คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษา ม.6 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6

             - เกณฑ์การคัดเลือก : ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ,ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา(GPA) และผลการสอบสัมภาษณ์

             - ดูรายละเอียดการรับสมัครและเข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่

 

 

P'Dome