โพสเมื่อ 16/08/2014 เวลา 1:33 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 12520

โครงการทุนสำรวจโลก e-listening รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558

 

ประกาศผล E-lis

 

           โครงการทุนสำรวจโลก e-listening ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการทุนสำรวจโลก e-listening รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558 ตรวจสอบผล คลิกที่นี่

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

โครงการทุนสำรวจโลก e-listening รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558

 

โครงการทุนสำรวจโลก e-listening รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558

          โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง

          โครงการทุนสำรวจโลก eListening จึงเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ทรัพยากรบุคคล สามารถพัฒนาการศึกษาเล่าเรียน นำทักษะ ความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อพัฒนาทั้งตนเอง และสังคมที่อาศัยอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทุนสำรวจโลก eListening ยังสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนกลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา โครงการทุนสำรวจโลก e-listening รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558

          1.กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ

          2.เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย

          ***ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ

 

กำหนดการรับสมัคร

          - รับสมัคร ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558

 

เกณฑ์การสอบและการสอบแข่งขัน โครงการทุนสำรวจโลก e-listening รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558

          เกณฑ์การสอบเข้าศึกษา

          1.ผู้สมัครสอบต้องทำข้อสอบให้ได้ 70% ขึ้นไปในวิชาที่สอบจึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

          2.เนื้อหาวิชาที่สอบเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้เข้าสอบต้องดูวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษแล้วสอบเป็นภาษาอังกฤษ

          การสอบแข่งขันขอรับทุน

          การสอบแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

 

          1.สอบข้อเขียน 

          ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมงหรือ www.au.edu , www.elistening.au.edu , www.elistening.net 

          การประกาศผลการสอบข้อเขียน (รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์) มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์ได้รับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ทาง www.au.edu ,www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net 

          2.สอบสัมภาษณ์

          2.1 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ ( ติดตามรายละเอียดทาง www.au.edu www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net )

          2.2 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียนตามคณะ / สาขาวิชาที่สมัคร รายละเอียดตามระบุในตารางด้านล่าง จะต้องทำการสอบวัดความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของสาขาวิชาเพิ่มเติมภายหลังการสอบสัมภาษณ์ 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – รายละเอียด การรับสมัครและการสอบ คลิกที่นี่ 

          - Facebook : โครงการทุนสำรวจโลก e-listening มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คลิกที่นี่ 

 

P'Dome