โพสเมื่อ 12/04/2018 เวลา 10:46 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1981

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561

 

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561

 

           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2561 แล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

           เปิดรับ 8 คณะ รวม 2,060 คน

           คณะครุศาสตร์

           คณะพยาบาลศาสตร์

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           คณะวิทยาการจัดการ

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

           โรงเรียนการเรือน

           โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

           - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX 6 ภาคเรียน)  และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระตลอดหลักสูตร(GPA 6 ภาคเรียน) ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

           - มีสายการเรียนและคุณสมบัติเฉพาะ  ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX 6 ภาคเรียน)  และผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระตลอดหลักสูตร(GPA 6 ภาคเรียน)

           - ผลคะแนน O-NET ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 

           - ผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังมีอายุ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 

           - ผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 

 

การเลือกเลือกรหัสคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัย

            - สมัครเลือก 4 รหัสคณะ/สาขา /มหาวิทยาลัย แบบไม่จัดอันดับ ผ่านทาง TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ระหว่าง วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 ดู ปฏิทินการคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

            - ดาวน์โหลด คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนรับ และเกณฑ์การคัดเลือก คลิกที่นี่

            - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกที่นี่     

            - Website :  TCAS ของ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) คลิกที่นี่ 

 

P'Dome