โพสเมื่อ 22/03/2018 เวลา 7:00 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 10752

วิธีการสละสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกใน TCAS61 สำหรับผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว

 

วิธีการสละสิทธิ์เข้าศึกษา สำหรับผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกใน TCAS61

 

การบริหารสิทธิ์ 1 คน 1  สิทธิ์ ใน TCAS 

           ใน TCAS มีการบริหาร 1 คนสิทธิ์ผ่านเคลียริงเฮาส์ ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว เท่ากับ ได้ใช้ 1 สิทธิ์เข้าศึกษา ใน TCAS ของตนเองไปเรียบร้อยแล้ว นับตั้งแต่วันที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ในรอบนั้น  (เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้ หรือ ถือว่าต้องรู้ จะอ้างความไม่รู้ ไม่ได้!) ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกใน TCAS รอบถัดไปทั้งหมด เช่น ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ในครั้งที่ 1/1  ไปแล้ว ถูกตัดสิทธิ์คัดเลือกใน TCAS รอบที่ 1 ครั้งที่ 1/2 – รอบที่ 5 ทั้งหมดไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1/1

           ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว แต่อยากไปใช้สิทธิ์คัดเลือกในรอบอื่น ต้องดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาเดิม เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกใน TCAS รอบอื่น

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

ประกาศ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ข้อที่ 4 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

วิธีการสละสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกใน TCAS61 สำหรับผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว

 

ข้อปฏิบัติระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561 

ประกาศ วันที่มิถุนายน 2560 หัวข้อ การยืนยันสิทธิ์ ข้อที่ 4 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่ 

 

วิธีการสละสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกใน TCAS61 สำหรับผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว

 

 

ใครบ้างที่ต้องทำ?

          เฉพาะผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์รอบไปแล้ว และอยากไปใช้สิทธิ์คัดเลือกในรอบอื่น ๆ เท่านั้น เช่น ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ในครั้งที่ 1/1 หรือ 1/2  ไปแล้ว และอยากไปใช้สิทธิ์คัดเลือกใน TCAS รอบที่ 2-5

 

ทำอย่างไร?

          มี  2  ช่องทางให้เลือก คือ

         ช่องทางที่ 1 การสละสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้วโดยตรง

         ช่องทางนี้แต่ละมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดให้ ต้องยื่นคำร้องเพื่อขอสละสิทธิ์ที่คณะหรือโครงการที่ผ่านการคัดเลือก

 

         ช่องทางที่ 2 การสละสิทธิ์ผ่าน ระบบสละสิทธิ์(TCAS Disclaim System) ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ***ขณะนี้  ระบบสละสิทธิ์(TCAS Disclaim System) เป็นช่องทางหลักในการสละสิทธิ์*** 

 

วิธีการสละสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกใน TCAS61 สำหรับผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว

 

         กรอกแบบฟอร์มการสละสิทธิ์  คลิกที่นี่

 

วิธีการสละสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกใน TCAS61 สำหรับผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว

 

         พิมพ์แบบฟอร์มการสละสิทธิ์ ไปยื่นที่มหาวิทยาลัยที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้วโดยตรง หรือ

         พิมพ์หรือสแกนแบบฟอร์มการสละสิทธิ์ ส่งผ่านสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เพื่อส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้วอีกต่อหนึ่ง

 

ต้องทำภายในวันและเวลาใด?

          ระวัง! การสละสิทธิ์ผ่าน ระบบสละสิทธิ์(TCAS Disclaim System) ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข การแจ้งคืนสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยไปยัง สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) จะทำการผ่านระบบที่กำหนดไว้ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการสมัครครั้งถัดไป หมายความว่า ผู้ที่เคยได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว หากต้องการไปใช้สิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาในรอบอื่น ต้องดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาเดิมก่อน และมหาวิทยาลัยที่เคยได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้วอนุมัติให้สละสิทธิ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการสมัครในรอบนั้น   

           ทั้งนี้ การสละสิทธิ์เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกใน  TCAS ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้วกำหนด กล่าวคือ มหาวิทยาลัยอนุมัติให้สละสิทธิ์ได้เท่านั้น การสละสิทธิ์จึงจะเสร็จสมบูรณ์และได้คืนสิทธิ์คัดเลือกใน  TCAS เช่น

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้

          ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์หรือรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วประสงค์จะขอคืนสิทธิ์เพื่อไปสมัครในรอบถัดไป จะต้องมายื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์หรือคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย 3 วัน ก่อนวันเปิดรับสมัครในรอบถัดไป หากลาออกภายหลังวันที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนสิทธิ์ให้ทุกกรณี

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดให้

         ในส่วนของการขอคืนสิทธิ์ เพื่อไปสมัคร TCAS ในรอบถัดไป จะต้องดำเนินการขอสละสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนวันแรกของการเปิดรับสมัครระบบ TCAS ในรอบถัดไป การดำเนินการขอสละสิทธิ์ สถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หากผู้สละสิทธิ์ดำเนินการล่าช้าจนทำให้สมัครในรอบถัดไปไม่ทัน

          นอกจากนี้ การสละสิทธิ์เพื่อขอคืนสิทธิ์คัดเลือกใน  TCAS ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่จะไปใช้สิทธิ์คัดเลือกกำหนด ในกรณีที่จะไปใช้สิทธิ์คัดเลือกในรอบที่ 2 และ 5 หรือ ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กำหนด ในกรณีที่จะไปใช้สิทธิ์คัดเลือกในรอบที่ 3 และ 4  เช่น

           สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กำหนดให้ 

           ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ใน ครั้งที่ 1/1  หรือ ครั้งที่  1/2 แล้ว หากต้องการใช้สิทธิ์คัดเลือกใน โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ต้องไปดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ได้เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ใน ครั้งที่ 1/1  หรือ ครั้งที่  1/2 ไปแล้ว ภายในวันที่ 5  เมษายน 2561 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

          ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ใน ครั้งที่ 1/1  หรือ ครั้งที่  1/2 และ รอบที่ 2 แล้ว หากต้องการใช้สิทธิ์คัดเลือกใน โครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบเพิ่มเติม) ต้องไปดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยที่ได้เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ใน ครั้งที่ 1/1  หรือ ครั้งที่  1/2 และ รอบที่ 2 ไปแล้ว ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 รายละเอียด คลิกที่นี่

           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดให้ 

           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะตัดสิทธิ์ ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1 ใน ครั้งที่ 1/1  หรือ ครั้งที่  1/2 ไปแล้ว ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการคัดเลือก รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 ต่อไป ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้ 

           ผู้ที่เคยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1/1 หรือ รอบที่ 1/2  ไปแล้ว และอยากไปใช้สิทธิ์คัดเลือกใน TCAS รอบที่ 2 เพื่อสมัครเข้าศึกษา โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561 ต้องดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่าน การสละสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ TCAS ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 16 เมษายน 2561 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

          สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กำหนดว่า

          สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ผู้ดำเนินการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน กำหนดให้ผู้ที่จะสมัครเข้าคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน หากเป็นผู้ที่เคยได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว ต้องดำเนินการสละสิทธิ์เข้าศึกษาเดิมก่อน และมหาวิทยาลัยที่เคยได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ไปแล้วอนุมัติให้สละสิทธิ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

         ระวังเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 2 หากอยากไปใช้สิทธิ์คัดเลือกใน TCAS รอบที่ 3 ต้องสละสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น หากยืนยันเข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว แต่ไปดำเนินการสละสิทธิ์ผ่าน ระบบสละสิทธิ์(TCAS Disclaim System) ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในภายหลัง มหาวิทยาลัยที่เคยได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2 ไปแล้วอนุมัติให้สละสิทธิ์ไม่ทันกำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ทำให้นอกจากจะเป็นการสละสิทธิ์เดิมใน TCAS รอบที่ 2 ไปแล้ว ยังไม่สามารถไปใช้คัดเลือกใน TCAS รอบที่ 3 ได้อีกด้วย

          สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน จะตัดสิทธิ์การคัดเลือกผู้สมัคร TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชัน ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1-3 ภายใน วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

 

วิธีการตรวจสอบผลการคืนสิทธิ์(อนุมัติการสละสิทธิ์)

          ผู้ที่ได้รับการคืนสิทธิ์แล้ว(อนุมัติการสละสิทธิ์) จะไม่สามารถเข้าสู่ ระบบสละสิทธิ์(TCAS Disclaim System) ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ได้อีก หลังจากได้รับการคืนสิทธิ์แล้ว(อนุมัติการสละสิทธิ์) สามารถตรวจสอบผลการคืนสิทธิ์(อนุมัติการสละสิทธิ์) ได้ที่ ระบบตรวจสอบสิทธิ์ คลิกที่นี่

          ตรวจสอบสิทธิ์ รอบที่ 1/1 คลิกที่นี่

          ตรวจสอบสิทธิ์ รอบที่ 1/2 คลิกที่นี่

          ตรวจสอบสิทธิ์ รอบที่ 2 คลิกที่นี่

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ก่อนจะยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในเคลียริงเฮาส์ในรอบใด จึงควรตรวจสอบกับ มหาวิทยาลัย/หน่วยงานที่จะไปใช้สิทธิ์คัดเลือก ในกรณีการคัดเลือกในรอบที่ 2 และ 5 หรือ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ในกรณีที่จะไปใช้สิทธิ์คัดเลือกในรอบที่ 3 และ 4 ว่า หากจะขอไปใช้สิทธิ์คัดเลือก ต้องสละสิทธิ์เดิมภายในวันและเวลาใด? 

 

P'Dome