โพสเมื่อ 08/03/2017 เวลา 5:26 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 20166

[Infographic] การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

[Infographic] การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำการศึกษา 2560

          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยนครพนม

          - มหาวิทยาลัยมหิดล

          - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

          - มหาวิทยาลัยทักษิณ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. มหาวิทยาลัยทักษัณประสงค์เข้าร่วมระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูประกาศเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ) 

 

          โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ของ 12 สถาบันที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ จะถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2560 อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่  

 

 

มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560

         กลุ่มที่ 1 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ ทปอ. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          - มหาวิทยาลัยนเรศวร

          - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          - มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          - มหาวิทยาลัยพะเยา

          - มหาวิทยาลัยบูรพา

          - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          - มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

          - โครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2560 แต่ โครงการเรียนดี และ โครงการ GAT/PAT ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น โครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ ทปอ. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน เป็นต้น 

 

           กลุ่มที่ 1 ต้องระวัง!!! 

            มหาวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้ ทปอ. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทันที ที่รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้เพราะในบางมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันให้ แม้จะสละสิทธิ์หรือลาออกภายหลัง ตัวอย่างเช่น

            - โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศและโครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน รอบที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            - โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะ ผู้ที่รายงานตัวและทำสัญญาขอรับทุนการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มที่ 2 ผู้ขอรับทุนการศึกษา) และ ผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

            - ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

            - ผู้ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

            แต่ในบางมหาวิทยาลัย หากผู้ที่เคยรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สละสิทธิ์หรือลาออกกับมหาวิทยาลัยภายในกำหนด มหาวิทยาลัยก็จะคืนสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันให้ ตัวอย่างเช่น

            - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สละสิทธิ์ได้ภายใน 17 มีนาคม 2560

            - ผู้ที่รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สละสิทธิ์ได้ภายใน 27 มีนาคม 2560

            - ระบบรับตรง(MFU Admission) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สละสิทธิ์ได้ภายใน 31 มีนาคม 2560

            - โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สละสิทธิ์ได้ภายใน 31 มีนาคม 2560

            - โควตารับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สละสิทธิ์ได้ภายใน 31 มีนาคม 2560

            - ผู้ที่รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สละสิทธิ์ได้ภายใน 12 เมษายน 2560 คลิกที่นี่

            - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าให้ ทปอ. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2560

            – โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สละสิทธิ์ได้ภายใน 17 เมษายน 2560 คลิกที่นี่

            - ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการรับตรง(สอบข้อเขียน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สละสิทธิ์ได้ภายใน 18 เมษายน 2560

            - ผู้ที่รายงานตัวนิสิตใหม่และชำระค่าเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในคณะ/สาขาวิชาที่ไม่เข้าร่วมเคลียริงเฮาส์ ของโครงการรับตรง ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สละสิทธิ์ได้ภายใน 18 เมษายน 2560 คลิกที่นี่

            - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สละสิทธิ์ได้ภายใน 20 เมษายน 2560

            - ระบบรับตรง(โควตา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งรายชื่อผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ให้ ทปอ. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ในวันที่ 21 เมษายน 2560 

            - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาให้ ทปอ. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ในวันที่ 25 เมษายน 2560

            - รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1  และรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา สละสิทธิ์ได้ภายใน 28 เมษายน 2560

 

          กลุ่มที่ 2 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ และไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          - มหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ. บางโครงการ เช่น โครงการรับตรงทั่วประเทศที่คณะดำเนินการรับเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร , ประเภทรับตรงทั่วประเทศ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) มหาวิทยาลันวลัยลักษณ์ เป็นต้น

          - มหาวิทยาลัยราคำแหง

          - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          - มหาวิทยาลัยเอกชน ทุกแห่ง

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกแห่ง

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกแห่ง

          - สถาบันการพลศึกษา ทุกแห่ง

          - สถาบันการบินพลเรือน

          - ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

          - สถาบันพระบรมราชชนก

          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

          - มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

 

พี่โดมแนะน้อง

          - การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หมายถึง การตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด เช่น

              นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ นาย ก. รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ ทปอ. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ ทปอ. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560

             หรือ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ นาย ก. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 นาย ก. จะถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ ทปอ. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560

          - ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น

             นาย ก. รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ ทปอ. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ ทปอ. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 แต่นาย ก. ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

             หรือ นาย ก. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ ระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2560 นาย ก. จะถูก ทปอ. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ ทปอ. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560 แต่นาย ก. ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

 

P'Dome