โพสเมื่อ 24/11/2015 เวลา 4:11 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 93655

[Infographic] การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2559 (ปีที่ผ่านมา)

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน 59

 

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

          – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          – มหาวิทยาลัยทักษิณ

          – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – มหาวิทยาลัยนครพนม

          – มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          – มหาวิทยาลัยมหิดล

          – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          – มหาวิทยาลัยศิลปากร

          – กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

          – วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

          – มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          – มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

          – มหาวิทยาลัยศรีปทุม (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          – มหาวิทยาลัยสยาม (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          – มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          – มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          – มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          – มหาวิทยาลัยปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          – วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          – สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (มหาวิทยาลัยเอกชน)

 

          โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของ 26 สถาบันที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2559  อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

         กลุ่มที่ 1 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          – มหาวิทยาลัยนเรศวร

          – มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          – มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          – มหาวิทยาลัยพะเยา

          – มหาวิทยาลัยบูรพา

          – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          – โครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 แต่ โครงการเรียนดี และ โครงการ GAT/PAT ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น โครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน เป็นต้น 

 

           กลุ่มที่ 1 ต้องระวัง!!! 

            มหาวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้ สอท. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทันที ที่รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้เพราะในบางมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันให้ แม้จะสละสิทธิ์หรือลาออกภายหลัง เช่น โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

            แต่ในบางมหาวิทยาลัย หากผู้ที่เคยรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สละสิทธิ์หรือลาออกกับมหาวิทยาลัยภายในกำหนด มหาวิทยาลัยก็จะคืนสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันให้ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สละสิทธิ์ได้ภายใน 18 เมษายน 2559 , มหาวิทยาลัยขอนแก่น สละสิทธิ์ได้ภายใน 25 มีนาคม 2559 , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สละสิทธิ์ได้ภายใน 31 มีนาคม 2559  เป็นต้น

 

          กลุ่มที่ 2 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ และไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          – มหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ. บางโครงการ เช่น โครงการรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , โครงการรับตรงทั่วประเทศที่คณะดำเนินการรับเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

          – มหาวิทยาลัยราคำแหง

          – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          – มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          – มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          – มหาวิทยาลัยเอกชน (ยกเว้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ)

          – มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ยกเว้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

          – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกแห่ง

          – สถาบันการพลศึกษา ทุกแห่ง

          – สถาบันการบินพลเรือน

          – ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

          – สถาบันพระบรมราชชนก

          – วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

          – วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

          – วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

          – วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

          – มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

          – วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

           กลุ่มที่ 2 ต้องระวัง!!! 

            ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ และไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

            แต่ ปีการศึกษา 2559 นี้ 

          – มี มหาวิทยาลัยเอกชน 8 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ดังนั้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของมหาวิทยาลัยเอกชน 8 แห่งนี้ ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          – มี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ดังนั้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่งนี้ ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หมายถึง การตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด เช่น

              นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ นาย ก. รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559

             หรือ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ นาย ก. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 2ุ6-29 เมษายน 2559 นาย ก. จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559

          – ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น

             นาย ก. รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 แต่นาย ก. ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

             หรือ นาย ก. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 2ุ6-29 เมษายน 2559 นาย ก. จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 แต่นาย ก. ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

 

P'Dome