โพสเมื่อ 24/11/2015 เวลา 4:11 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 93436

[Infographic] การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2559

 

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2559 (ปีที่ผ่านมา)

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………………………………………

 

ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน 59

 

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - มหาวิทยาลัยทักษิณ

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยนครพนม

          - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          - มหาวิทยาลัยมหิดล

          - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

          - วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

          - มหาวิทยาลัยศรีปทุม (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          - มหาวิทยาลัยสยาม (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          - มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          - มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          - มหาวิทยาลัยปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          - วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก (มหาวิทยาลัยเอกชน)

          - สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (มหาวิทยาลัยเอกชน)

 

          โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของ 26 สถาบันที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 26 – 29 เมษายน 2559  อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่ 

 

 

มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559

         กลุ่มที่ 1 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          - มหาวิทยาลัยนเรศวร

          - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          - มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          - มหาวิทยาลัยพะเยา

          - มหาวิทยาลัยบูรพา

          - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          - โครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2559 แต่ โครงการเรียนดี และ โครงการ GAT/PAT ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น โครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน เป็นต้น 

 

           กลุ่มที่ 1 ต้องระวัง!!! 

            มหาวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้ สอท. ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทันที ที่รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้เพราะในบางมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันให้ แม้จะสละสิทธิ์หรือลาออกภายหลัง เช่น โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

            แต่ในบางมหาวิทยาลัย หากผู้ที่เคยรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สละสิทธิ์หรือลาออกกับมหาวิทยาลัยภายในกำหนด มหาวิทยาลัยก็จะคืนสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันให้ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สละสิทธิ์ได้ภายใน 18 เมษายน 2559 , มหาวิทยาลัยขอนแก่น สละสิทธิ์ได้ภายใน 25 มีนาคม 2559 , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สละสิทธิ์ได้ภายใน 31 มีนาคม 2559  เป็นต้น

 

          กลุ่มที่ 2 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ และไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          - มหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ. บางโครงการ เช่น โครงการรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , โครงการรับตรงทั่วประเทศที่คณะดำเนินการรับเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

          - มหาวิทยาลัยราคำแหง

          - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

          - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          - มหาวิทยาลัยเอกชน (ยกเว้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ)

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ยกเว้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์)

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทุกแห่ง

          - สถาบันการพลศึกษา ทุกแห่ง

          - สถาบันการบินพลเรือน

          - ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

          - สถาบันพระบรมราชชนก

          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

          - มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

           กลุ่มที่ 2 ต้องระวัง!!! 

            ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเอกชนทุกแห่ง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ และไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

            แต่ ปีการศึกษา 2559 นี้ 

          - มี มหาวิทยาลัยเอกชน 8 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ดังนั้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของมหาวิทยาลัยเอกชน 8 แห่งนี้ ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ขณะที่มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

          - มี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ดังนั้น โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่งนี้ ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          - การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หมายถึง การตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด เช่น

              นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ นาย ก. รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559

             หรือ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ นาย ก. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 2ุ6-29 เมษายน 2559 นาย ก. จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559

          - ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น

             นาย ก. รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 แต่นาย ก. ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

             หรือ นาย ก. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 2ุ6-29 เมษายน 2559 นาย ก. จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2559 แต่นาย ก. ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

 

P'Dome