โพสเมื่อ 09/01/2015 เวลา 10:32 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 113634

[Infographic] การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558

 

ข้อมูลในบทความนี้ เป็น ข้อมูลในปีการศึกษา 2558 

ขณะนี้พี่โดมได้อัปเดตข้อมูลปีล่าสุด! 

การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560

ให้แล้ว คลิกที่นี่ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

 

 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

          - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          - มหาวิทยาลัยทักษิณ

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - มหาวิทยาลัยนครพนม

          - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          - มหาวิทยาลัยมหิดล

          - มหาวิทยาลัยแม่โจ้

          - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          - มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

          - วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 

           โครงการรับตรงที่เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ก็ต่อเมื่อ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558  อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่ 

 

มหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558

            กลุ่มที่ 1 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

          - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          - มหาวิทยาลัยนเรศวร

          - มหาวิทยาลัยพะเยา

          - มหาวิทยาลัยบูรพา

          - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          – โครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ของ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558 เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558 แต่ โครงการเรียนดี และ โครงการ GAT/PAT ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น โครงการที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เป็นต้น

 

          กลุ่มนี้ต้องระวัง!!! มหาวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชันทันที ที่รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้เพราในบางมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์แอดมิชชันให้ แม้จะสละสิทธิ์หรือลาออกภายหลัง เช่น โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

         แต่ในบางมหาวิทยาลัย หากผู้ที่เคยรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สละสิทธิ์หรือลาออกกับมหาวิทยาลัยภายในกำหนด มหาวิทยาลัยก็จะคืนสิทธิ์แอดมิชชันให้ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สละสิทธิ์ได้ภายใน 30 เมษายน 2558 , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สละสิทธิ์ได้ภายใน 31 มีนาคม 2558 ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สละสิทธิ์ได้ภายใน 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้น

 

            กลุ่มที่ 2 ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ และไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

          - มหาวิทยาลัยในสังกัด ทปอ. บางโครงการ เช่น โครงการรับตรงทั่วประเทส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , โครงการรับตรงทั่วประเทศที่คณะดำเนินการรับเองของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

          - มหาวิทยาลัยเอกชน(ทุกแห่ง)

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏ(ทุกแห่ง)

          - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ทุกแห่ง)

          - มหาวิทยาลัยราคำแหง

          - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          - สถาบันการพลศึกษา(ทุกแห่ง)

          - สถาบันการบินพลเรือน

          - สถาบันพระบรมราชชนก

          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

          - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

          - วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

          - วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          –  ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หรือ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน นั้น บทความนี้ได้จำแนกประเภทไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว อย่างไรก็ตาม บทความนี้คงไม่อาจรวบรวมโครงการรับตรงทั้งหมดที่เปิดรับในประเทศนี้ มาระบุเป็นรายโครงการได้ว่า ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หรือ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ซึ่งมีความรับผิดชอบโดยตรง จะต้องตรวจสอบและอ่านระเบียบการของคณะ/มหาวิทยาลัย ว่า ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หรือ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน บทความนี้คงทำได้แต่เพียงจำแนกประเภท เพื่อให้ผู้สมัครตระหนักและกลับไปตรวจสอบโครงการของตนเอง เท่านั้น

          –  การตัดสิทธิ์แอดมิชชัน หมายถึง การตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด เช่น

              นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ นาย ก. รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2558

             หรือ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน เพราะ นาย ก. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 นาย ก. จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2558

          –  ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น

             นาย ก. รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ใน โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ไม่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งรายชื่อผู้รายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ให้ สอท. ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2558 แต่นาย ก. ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

             หรือ นาย ก. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2558 – 1 พฤษภาคม 2558 นาย ก. จะถูก สอท. รวบรวมรายชื่อเพื่อตัดสิทธิ์แอดมิชชัน ทำให้ นาย ก. ถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกของทุกมหาวิทยาลัยในระบบแอดมิชชัน ที่ สอท. จะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม 2558 แต่นาย ก. ยังมีสิทธิ์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกและมีโอกาสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ในโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

 

P'Dome