โพสเมื่อ 11/08/2016 เวลา 6:20 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 73846

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

ประกาศผลสัม มธ

 

           (วันที่ 20 มีนาคม 2560) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เฉพาะ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

           - เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผล (รายคน) คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

 

             (วันที่ 6 มกราคม 2560) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (อัตนัย) โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………………………

 

%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0

 

           (วันที่ 6 มกราคม 2560) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เฉพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร

           - เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผล (รายคน) คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

           - รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เวลา 24.00 น.

           - ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตามเวลาทำการของธนาคาร หรือ เคาเตอร์เซอร์วิส

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการสอบข้อเขียนเฉพาะคณะที่มีการจัดสอบข้อเขียน 

            - คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 15 มกราคม 2560

            - คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 21 มกราคม 2560

            - คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 21 มกราคม 2560

            - คณะนิติศาสตร์ วันที่ 22 มกราคม 2560

 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           - ผู้สมัคร เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           คณะนิติศาสตร์

            -  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

            -  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            -  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

            -  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

           คณะรัฐศาสตร์

            -  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

             -  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.5

            -  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  ไม่ต่ำกว่า 2.5

           คณะเศรษฐศาสตร์

            -  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            -  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            -  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

            -  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            -  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

            -  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

            -  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            -  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            -  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

            -  กำลังศึกษา ม.6 สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

            -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            -  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิติศาสตร์

            -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            -  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิติศาสตร์

            -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

            -  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

            -  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            -  มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

            คณะพยาบาลศาสตร์

            -  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            -  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            -  เมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องมีหน่วยการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน

            -  กำลังศึกษา ม.6  สายสามัญ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ

            -  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

            -  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

            -  กำลังศึกษา ม.6  สายสามัญ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ หรือ เทียบเท่า

            -  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

            -  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            -  กำลังศึกษา ม.6  สายสามัญ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ

            -  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            -  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 

             -  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            -  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

            -  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

             -  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

             -  เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น)

             -  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

             -  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           คณะนิติศาสตร์

            - คะแนน GAT + คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ + คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ(วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย วิชาการปรับใช้กฎหมาย วิชาเรียงความ วิชาย่อความ) + การสอบสัมภาษณ์

 

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

            - คะแนน TU-STAR 01 ครั้งที่ 1-5/2559 หรือ TU-STAR 02 ครั้งที่ 1-5/2559 หรือ SMART-I  ครั้งที่ 6/2557 -ครั้งที่ 3/2559 + คะแนนสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

           คณะรัฐศาสตร์

            - คะแนน TU-STAR 02 ครั้งที่ 1-4/2559 + วิชาเฉพาะ 303 ความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์(ปรนัย) ครั้งที่ 4/2559 + วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์(อัตนัย สอบวันที่ 21 มกราคม 2560) + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

           คณะเศรษฐศาสตร์

            - คะแนนสอบข้อเขียน(วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ) + การสอบสัมภาษณ์

 

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

            - คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-4/2559 + วิชาเฉพาะ 305 ความถนัดเฉพาะทางสังคมสงเคราะศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

            - คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559  + คะแนนวิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย) ของ สทศ. + คะแนนสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

            - คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559 + วิชาเฉพาะ 401 ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 3-4/2559 + คะแนน PAT (PAT7.1) ของ สทศ. + คะแนนสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            - คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559 + คะแนนวิชาสามัญ ของ สทศ. + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            - คะแนน PAT (PAT1 และ PAT3) + คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

            คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

            - คะแนน TU-STAR 05 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

            - คะแนน GAT และคะแนนPAT (PAT2) ใช้ประกอบการสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           - เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าร่วมการทดสอบเจตคติที่มีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (สอบวันที่ 5 ธันวาคม 2559)

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

            - คะแนน TU-STAR 05 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

            - คะแนน GAT และคะแนนPAT (PAT2) ใช้ประกอบการสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะพยาบาลศาสตร์

            - คะแนน TU-STAR 05 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

            - คะแนน GAT และคะแนนPAT (PAT2) ใช้ประกอบการสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน

           - คะแนน GAT + คะแนนสอบข้อเขียน (วิชาความถนัดทางละคอน วิชาภาษาอังกฤษ) + คะแนนสอบปฏิบัติการแสดง + คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

            - คะแนน GAT + คะแนนสอบข้อเขียน (วิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์) + คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            - คะแนน TU-STAR 05 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 

            - คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

            - คะแนน TU-STAR 03 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            - คะแนน TU-STAR 03 ครั้งที่ 1-5/2559 หรือ คะแนน TU-STAR 07 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ,สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

            - คะแนน TU-STAR 03 ครั้งที่ 1-5/2559 หรือ คะแนน TU-STAR 07 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

             - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่

             - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คลิกที่นี่

             - โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             - โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก คลิกที่นี่

             - โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             - โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง คลิกที่นี่

             - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             - โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             - โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คลิกที่นี่

             - โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่

             - โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567) (งดรับในปีการศึกษา 2560)

 

พี่โดมแนะน้อง

             - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   

             - Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่    

             - Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่   

 

P'Dome