โพสเมื่อ 11/08/2016 เวลา 6:20 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 80051

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ผ่านการคัดเลือก มธ

 

           (วันที่ 10 เมษายน 2560) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เฉพาะ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

           – เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผล (รายคน) คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………………………

 

ประกาศผลสัม มธ

 

           (วันที่ 27 มีนาคม 2560) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เฉพาะ คณะนิติศาสตร์ 

           (วันที่ 20 มีนาคม 2560) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เฉพาะ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

           – เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผล (รายคน) คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

 

             (วันที่ 6 มกราคม 2560) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (อัตนัย) โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………………………

 

%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0

 

           (วันที่ 6 มกราคม 2560) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เฉพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร

           – เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผล (รายคน) คลิกที่นี่ 

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการรับสมัครคัดเลือก

           – รับสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เวลา 24.00 น.

           – ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตามเวลาทำการของธนาคาร หรือ เคาเตอร์เซอร์วิส

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

กำหนดการสอบข้อเขียนเฉพาะคณะที่มีการจัดสอบข้อเขียน 

            – คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ 15 มกราคม 2560

            – คณะรัฐศาสตร์ วันที่ 21 มกราคม 2560

            – คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 21 มกราคม 2560

            – คณะนิติศาสตร์ วันที่ 22 มกราคม 2560

 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           – ผู้สมัคร เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           คณะนิติศาสตร์

            –  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

            –  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            –  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

            –  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

           คณะรัฐศาสตร์

            –  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

             –  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.5

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  ไม่ต่ำกว่า 2.5

           คณะเศรษฐศาสตร์

            –  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            –  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            –  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

            –  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            –  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

            –  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

            –  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            –  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            –  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

            –  กำลังศึกษา ม.6 สายศิลป์ภาษาฝรั่งเศส

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) 5 ภาคเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            –  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิติศาสตร์

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            –  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ เน้นกลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิติศาสตร์

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

            –  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

            –  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            –  มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

            คณะพยาบาลศาสตร์

            –  กำลังศึกษา ม.6 สายสามัญ

            –  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            –  เมื่อสำเร็จการศึกษา ต้องมีหน่วยการเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน

            –  กำลังศึกษา ม.6  สายสามัญ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ

            –  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

            –  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

            –  กำลังศึกษา ม.6  สายสามัญ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ หรือ เทียบเท่า

            –  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

            –  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            –  กำลังศึกษา ม.6  สายสามัญ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 สายสามัญ

            –  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

            –  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.75

            คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 

             –  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

            –  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

            –  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

             –  กำลังศึกษา ม.6  หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

             –  เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น)

             –  ผู้ที่กำลังศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.5

             –  ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.5

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           คณะนิติศาสตร์

            – คะแนน GAT + คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ + คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ(วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย วิชาการปรับใช้กฎหมาย วิชาเรียงความ วิชาย่อความ) + การสอบสัมภาษณ์

 

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

            – คะแนน TU-STAR 01 ครั้งที่ 1-5/2559 หรือ TU-STAR 02 ครั้งที่ 1-5/2559 หรือ SMART-I  ครั้งที่ 6/2557 -ครั้งที่ 3/2559 + คะแนนสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

           คณะรัฐศาสตร์

            – คะแนน TU-STAR 02 ครั้งที่ 1-4/2559 + วิชาเฉพาะ 303 ความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์(ปรนัย) ครั้งที่ 4/2559 + วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์(อัตนัย สอบวันที่ 21 มกราคม 2560) + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

           คณะเศรษฐศาสตร์

            – คะแนนสอบข้อเขียน(วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ) + การสอบสัมภาษณ์

 

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

            – คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-4/2559 + วิชาเฉพาะ 305 ความถนัดเฉพาะทางสังคมสงเคราะศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

            – คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559  + คะแนนวิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย) ของ สทศ. + คะแนนสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

            – คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559 + วิชาเฉพาะ 401 ภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 3-4/2559 + คะแนน PAT (PAT7.1) ของ สทศ. + คะแนนสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            – คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559 + คะแนนวิชาสามัญ ของ สทศ. + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            – คะแนน PAT (PAT1 และ PAT3) + คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

            คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

            – คะแนน TU-STAR 05 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

            – คะแนน GAT และคะแนนPAT (PAT2) ใช้ประกอบการสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           – เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องเข้าร่วมการทดสอบเจตคติที่มีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (สอบวันที่ 5 ธันวาคม 2559)

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด

            – คะแนน TU-STAR 05 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

            – คะแนน GAT และคะแนนPAT (PAT2) ใช้ประกอบการสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะพยาบาลศาสตร์

            – คะแนน TU-STAR 05 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

            – คะแนน GAT และคะแนนPAT (PAT2) ใช้ประกอบการสัมภาษณ์แต่ไม่ใช้เป็นองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน

           – คะแนน GAT + คะแนนสอบข้อเขียน (วิชาความถนัดทางละคอน วิชาภาษาอังกฤษ) + คะแนนสอบปฏิบัติการแสดง + คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

            คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

            – คะแนน GAT + คะแนนสอบข้อเขียน (วิชาวาดเส้น วิชาองค์ประกอบศิลป์) + คะแนนสอบสัมภาษณ์

 

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            – คะแนน TU-STAR 05 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 

            – คะแนน TU-STAR 00 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

            – คะแนน TU-STAR 03 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

            – คะแนน TU-STAR 03 ครั้งที่ 1-5/2559 หรือ คะแนน TU-STAR 07 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ,สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

            – คะแนน TU-STAR 03 ครั้งที่ 1-5/2559 หรือ คะแนน TU-STAR 07 ครั้งที่ 1-5/2559 + การสอบสัมภาษณ์

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

             – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่

             – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คลิกที่นี่

             – โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             – โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก คลิกที่นี่

             – โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

             – โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             – โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง คลิกที่นี่

             – โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             – โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             – โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คลิกที่นี่

             – โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่

             – โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567) (งดรับในปีการศึกษา 2560)

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่   

             – Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่    

             – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่   

 

P'Dome