โพสเมื่อ 11/02/2017 เวลา 4:54 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3926

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่2) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

โครงการที่เปิดรับ

           - โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

           - โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน

           - โครงการสายอาชีวศึกษา

           - โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล(ACT, SATI, IGCSE, GCE ‘O’or ‘A’ Level, 6th or 7th Form, NCEA, IB) 

           - โครงการยื่นคะแนน GAT-PAT

           - โครงการยื่นคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

           - กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ

           - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

           - เทคโนโลยี จำนวน 1 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

           - กลุ่มการจัดการ จำนวน 2 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการจัดการ และ การจัดการวิศวกรรม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

           - กําลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 เทียบเท่า 

           - เฉพาะ ผู้สมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า  (ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์ – คณิตฯ เท่านั้น) และต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้น ม.4–6 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ตํ่ากว่า 3.25 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

           - ผู้สมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน และโครงการสายอาชีวศึกษาต้องสอบข้อเขียน 3 วิชาได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์กายภาพ และวิชาภาษาอังกฤษ

             ผู้สมัครที่ประสงค์เข้า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สอบวิชา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ และวิชาภาษาอังกฤษ

             ผู้สมัครที่ประสงค์เข้า สาขาเทคโนโลยี/สาขาการจัดการ สอบวิชา วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิชาภาษาอังกฤษ

           - ผู้สมัครโครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล โครงการยื่นคะแนน GAT-PAT และโครงการยื่นคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 1 วิชา

           - สำหรับผู้ใช้คะแนนยื่น ทางสถาบันจะรับพิจารณาเฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่สถาบันกำหนดเท่านั้น กรุณาโทรสอบถามเกณฑ์คะแนนคะแนนขั้นต่ำ ที่ 02-986-9009 ต่อ 1002-1006 หรือ Email: admission@siit.tu.ac.th

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ผู้ที่รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ผ่านโครงการนี้ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

           - Website : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

 

P'Dome