โพสเมื่อ 01/06/2016 เวลา 1:02 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 48568

รวมรับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559

 

รวมรับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559

 

 

โครงการสาขาวิชาไทยคดีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง: วันที่ 1 มีนาคม 2559 – วันที่ 8 มิถุนายน 2559 

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์: วันที่ 1 มีนาคม 2559 – วันที่ 1 มิถุนายน 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการรับตรง ประเภทรับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 16 มีนาคม 2559 – วันที่ 7 มิถุนายน 2559 

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 18 เมษายน 2559 – วันที่ 8 มิถุนายน 2559 

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 8 เมษายน 2559 – วันที่ 8 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 เมษายน 2559 – วันที่ 8 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 9 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 9 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 9 มิถุนายน 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559  – วันที่ 3 มิถุนายน 2559

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559  – วันที่ 9 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 18 เมษายน 2559 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 18 เมษายน 2559 – วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์(ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 11 เมษายน 2559 – วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่  2 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – กำหนดการรับสมัครออนไลน์และทางไปรษณีย์ : วันที่ 1 เมษายน 2559 – วันที่ 7 มิถุนายน 2559

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 1 เมษายน 2559 – วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 พฤษภาคม- วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 พฤษภาคม- วันที่ 10 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 9-11 มิถุนายน 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-11 มิถุนายน 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบที่ 2)

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 6-12 มิถุนายน 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 13 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการ(ตรีควบโท), วิทยาการประกันภัย, คณิตศาสตร์, สถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 – วันที่  13 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง แบบโควตา หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 25 เมษายน 2559 – วันที่ 8 มิถุนายน 2559

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 25 เมษายน 2559 – วันที่ 15 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 21 เมษายน 2559  – วันที่ 15 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 25 มีนาคม 2559 – วันที่ 15 มิถุนายน 2559

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : วันที่ 25 มีนาคม 2559 – วันที่ 15 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงรับตรง สาขาวิชาการตลาด(เน้นธุรกิจค้าปลีก) ภาคพิเศษ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) 

           – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-15 มิถุนายน  2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง (เพิ่มเติม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  วันที่ 6-17 มิถุนายน 2559

           – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ :  หมดเขตวันที่ 15 มิถุนายน 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง : หมดเขตวันที่ 17 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โควตารับตรง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 8-18 มิถุนายน 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง KU Admission มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติมรอบที่ 3

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 16-18 มิถุนายน 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ(ภาคปกติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  วันที่ 24  พฤษภาคม 2559 – วันที่ 20 มิถุนายน 2559

           – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ :  หมดเขตวันที่ 20 มิถุนายน 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ครั้งที่ 3)

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-20 มิถุนายน 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

ระบบพิเศษ  โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1-22 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการสาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง: วันที่ 21 มีนาคม 2559 – วันที่ 23 มิถุนายน 2559

          – กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์: วันที่ 1 มีนาคม 2559 – วันที่ 15 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการรับตรงทั่วประเทศ (คณะดำเนินการเอง) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          – จำนวนที่รับ : 11 หลักสูตร รวม 1,500 คน

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 1 เมษายน 2559 – วันที่ 24 มิถุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการหลักสูตรนานาชาติ-สองปริญญา สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สถาบันวาแตล

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 30 มิุนายน 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ครั้งที่ 2) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

           – กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง :  วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559

           – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 6 มิถุนายน 2559 – วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รอบที่ 3

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 6 มิถุนายน 2559 – วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่ 

 

โครงการที่คณะดำเนินการเอง (ครั้งที่ 2) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

          – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

          – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

โครงการรับตรง รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            – กำหนดการรับสมัคร : วันที่ 22 มิถุนายน 2559 – วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

            – ดู รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

            – เข้าสู่ Website โครงการ คลิกที่นี่

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – น้องๆสามารถติดตาม อัปเดตโครงการรับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  ที่กำลังเปิดรับสมัคร ได้อย่างต่อเนื่อง จาก  AfterAd โปรแกรมค้าหาโครงการรับตรงหลัง Admission

 

รวมรับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2559

 

P'Dome