โพสเมื่อ 26/12/2017 เวลา 12:01 am
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1542

การรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561

 

การรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561

 

            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผ่าน การรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - ลงทะเบียน : วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – วันที่ 26 มกราคม 2561

            - รับสมัคร  : วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – วันที่ 26 มกราคม 2561

            - ชำระเงินค่าสมัคร  : วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – วันที่ 26 มกราคม 2561

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

            - การสัมภาษณ์  : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

            - การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวสำรอง : ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

            - การตรวจร่างกาย  : วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561

            - การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

 

สถานศึกษาที่เปิดรับ

            - วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 39 แห่ง

 

หลักสูตรที่เปิดรับ

          หลักสูตรปริญญาตรี

           - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

           - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

           - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข

           - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

           - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

           - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

          หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี

           - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

           - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

           - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน

           - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           - เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองที่ศาลมีคำสังแต่งตั้ง  มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

           - เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา

           - เป็นผู้กำลังศึกษา ม.6 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ที่เน้นโปรแกรมคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 

           - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

           - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

 

เกณฑ์การสมัครและคัดเลือก

          ผู้กำลังศึกษา ม.6 ใช้ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา , ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ใช้ผลการเรียนตลอดหลักสูตร

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.0 

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.0 

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.0 

           - ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPA) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.0

           - การสัมภาษณ์

 

การรับตรง สถาบันพระบรมราชชนก

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

          - Website : ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่   

          - Facebook : ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่   

 

P'Dome