โพสเมื่อ 03/10/2016 เวลา 3:52 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 13345

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

 

โครงการ จำนวนที่เปิดรับ 

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

        โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

        โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

         – เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ คู่สมรส ของผู้รับใบอนุญาตประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบัน  ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาตประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง

        โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

         – กำลังศึกษา ม.6 โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”

         – มี GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

         – มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจำนวนรับเป็นกรณีพิเศษ

 

เกณฑ์การคัดเลือก

        – GPAX (5 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือ 6 ภาคเรียน สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา) ร้อยละ 10

        – ผลคะแนนสอบ GAT / PAT (ผลคะแนน GAT/PAT ที่ยังมีอายุ ระหว่าง คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559-2/2560) ร้อยละ 90

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ

          – รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่  

          – Website :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่  

 

………………………………………………………………………………….

 

เภสัช บูรพา

 

 

           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560  ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

………………………………………………………………………………….

 

 รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

 รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

 

โครงการและจำนวนที่เปิดรับ

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

        โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

        โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ตามโครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

         – สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ กำลังศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า

         – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

         – เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ คู่สมรส ของผู้รับใบอนุญาตประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบัน  ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาตประกอบร้านขายยาแผนปัจจุบัน ต้องเป็นสมาชิกชมรมเภสัชกรชลบุรี ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย สมาคมร้านขายยา หรือชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี องค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานที่มีข้อตกลงความร่วมมือ เป็นผู้รับรอง

        โควตาจัดสรรสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

         – กำลังศึกษา ม.6 โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”

         – มี GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

         – มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ ด้านวิชาการ กีฬา ภาษาอังกฤษ ชุมชนสัมพันธ์ อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มจำนวนรับเป็นกรณีพิเศษ

        โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

         – กำลังศึกษา ม.6 ของโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี

         – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

        โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่เภสัชศาสตร์

         – ใช้วุฒิการศึกษา ม.ปลาย ในการสมัครคัดเลือก

         – ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

         – เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มิใชหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ ก.พ. รับรอง หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถาบันอุดมศึกษา

 

เกณฑ์การคัดเลือก

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

 

 

พี่โดมแนะน้อง

          – ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ

          – รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) ตัดสิทธิ์แอดมิชชัน

          – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

          – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่  

          – Website :  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกที่นี่  

 

P'Dome