โพสเมื่อ 24/07/2015 เวลา 2:37 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 52848

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

 

แพทย์ จุฬาฯ รอบ 2

 

           คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

โครงการที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

            – โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 19 คน

 

กำหนดการคัดเลือก

แพทย์ จุฬาฯ รอบ 2 1

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2558 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           – ไม่กำหนดผลการเรียนในการสมัคร

 

เกณฑ์การคัดเลือก

แพทย์ จุฬาฯ รอบ 2 3

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่  

           – Website : การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

สมัคร หมอ จุฬา

 

           คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 

 

โครงการที่เปิดรับ

            – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข  คลิกที่นี่

            – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่

            – โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) คลิกที่นี่

            – โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ  คลิกที่นี่

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 

แพทย์ จุฬา 4

 

           คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านรับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

โครงการที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

            – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 60 คน

            – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 คน

            – โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) จำนวน 3 คน

            – โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 30 คน

 

กำหนดการคัดเลือก

 

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

            โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

           – เป็นผู้อยู่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดย

            ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน และ 

            เคยศึกษา ม.1-3 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และ สมุทรสงคราม

           – เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2558 

           – ไม่กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ในการสมัคร

           – ไม่รับผู้จบ กศน. 

            โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

            – เป็นผู้อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก โดย

            เป็นผู้ที่ศึกษา ม.4-6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวักที่สมัคร และ

            กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2558 ในสถานศึกษาจังหวัดที่สมัคร และ 

            ผู้สมัครและบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ปัจจุบันต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร (ยกเว้น อ.เมือง) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน 

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.5

           – ไม่รับผู้จบ กศน. 

            โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

           – เป็นนักเรียนที่ผ่านผ่านการแข่งขันระดับวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว

           – เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2558

           – ไม่กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ในการสมัคร

            โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ

           – เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2558 หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

           – ไม่กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา ในการสมัคร

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           – Website : การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่ 

 

P'Dome