โพสเมื่อ 01/11/2016 เวลา 1:32 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 3068

โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2-2

 

             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

 

คณะที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

           – เปิดรับ 22 คณะ รวม 70 คน ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชา เท่านั้น

           คณะนิติศาสตร์

           คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

           คณะรัฐศาสตร์

           คณะเศรษฐศาสตร์

           คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

           คณะศิลปศาสตร์

            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

            คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            คณะวิศวกรรมศาสตร์

            คณะสหเวชศาสตร์

            คณะพยาบาลศาสตร์

            คณะศิลปกรรมศาสตร์

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

            คณะสาธารณสุขศาสตร์

            สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

            คณะทันตแพทยศาสตร์

            คณะเภสัชศาสตร์

            คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

            วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)  

            วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์)

            วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           – เป็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียนหรือนอกห้องเรียน ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

              ก) ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โรงเรียนที่สังกัดสวนราชการอื่น โรงเรียนเอกชนในสังกัดของคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และโรงเรียนทางเลือก โดยมีตำแหน่งต่างๆในกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียน ได้แก่ ประธานนักเรียน กรรมการสภานักเรียน หรือตำแหน่งอื่นใดที่เป็นผู้นำนักเรียนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยในตำแหน่งดังกล่าวต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแตเพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่ต้องรับรองทั้งตำแหน่งและการทำกิจกรรมจริง

              ข) ทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตยนอกโรงเรียนที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภาคเอกชน หรือ ภาคชุมชน หรือ องค์กรเอกชน ได้แก่ การเป็นสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ เป็นสมาชิกสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร หรือตำแหน่งอื่นใดโดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง มิได้มีแตเพียงตำแหน่ง ทั้งนี้ โดยมีเอกสารหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังกัดอยู่รับรอง

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ

           คณะรัฐศาสตร์

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

          คณะเศรษฐศาสตร์

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

           – มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ(GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           – ต้องลงทะเบียนเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก

           – คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

           – การพิจารณาประวัติการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย

           – การพิจารณาการเข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมด้านจิตอาสาและประชาธิปไตย

 

เงื่อนไขการสมัคร 

             ผู้สมัคร เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ

             – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คลิกที่นี่

             – โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คลิกที่นี่

             – โครงการรับตรง คลิกที่นี่

             – โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก คลิกที่นี่

             – โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

             – โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

             – โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง คลิกที่นี่

             – โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน. (ค่าย 2)

             – โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

             – โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

             – โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง คลิกที่นี่

             – โครงการผลิตทันตแพทยศาสตร์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี (2558-2567) (งดรับในปีการศึกษา 2560)

 

พี่โดมแนะน้อง

             – ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่

             – เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่    

             – Facebook : ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่      

             – Website : การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่  

 

P'Dome