โพสเมื่อ 12/04/2017 เวลา 3:52 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 4221

ระบบรับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

 

 ระบบรับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

 

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน ระบบรับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

 

กำหนดการคัดเลือก

            - รับสมัคร (สมัครออนไลน์) : วันที่ 12 เมษายน 2560 – วันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

            - สอบคัดเลือก : วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 26 พฤษภาคม 2560

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

ระบบรับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          - สำเร็จการศึกษา ม.6

          - สำเร็จการศึกษา ปวช.

          - สำเร็จการศึกษา กศน. หรือเทียบเท่า

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม(GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

          - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

          - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์  6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 (ตามเกณฑ์ของสาขาวิชากำหนด)

 

ระบบรับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

 

การสมัครคัดเลือก

          - ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 2 อันดับ โดยทั้ง 2 อันดับต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดและเป็นสาขาวิชาที่สอบวิชาเดียวกัน

          - เฉพาะผู้สมัคร สาขาวิชาจีนศึกษา นิติศาสตร์ การจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนจีน ต้องเลือกสมัครไว้เป็นอันดับ 1 เท่านั้น

           - ค่าสมัคร 300 บาท

 

เกณฑ์การคัดเลือก

          สาขาวิชาอันดับที่ 1

          - ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาที่แต่ละสาขาวิชากำหนด คิดเป็นค่าน้ำหนัก 10%

          - สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/วิชาเฉพาะ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 70%

          - สอบสัมภาษณ์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

          สาขาวิชาอันดับที่ 2 (เมื่อผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาอันดับที่ 1)

          - ผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาที่แต่ละสาขาวิชากำหนด คิดเป็นค่าน้ำหนัก 10%

          - สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 45%

          - สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ  คิดเป็นค่าน้ำหนัก 45%

 

ระบบรับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560

 

           เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำวิชาภาษาอังกฤษ

          - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน(ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่น้อยกว่า 45%

          - สาขาวิชาอื่น ๆ ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30%

 

 

พี่โดมแนะน้อง

           - ระบบรับตรง(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560 ไม่ตัดสิทธิ์การคัดเลือกในระบบแอดมิชชัน

           - ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

           - เข้าสู่ ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 

           - Facebook : ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี่ 

           - Website : ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คลิกที่นี่  

 

P'Dome